هدایت صحیح تحصیلی در زندگی افراد و توسعه و پیشرفت کشور تاثیر گذار است

هدایت صحیح تحصیلی در زندگی افراد و توسعه و پیشرفت کشور تاثیر گذار است

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان مركزي، شهریار فولادوند اظهار كرد: هدایت تحصیلی در آموزش و پرورش متاثر از عوامل درونی و بیرونی است و نیاز است برای راهبری صحیح آن نگاه فرابخشی حاکم شود.

وی ادامه داد: امروز هدایت تحصیلی به دروه ابتدایی رسیده و اولیا با روش ناصحیح و برخلاف مباحث آموزش و پرورش با ثبت نام دانش آموزان در دوره های تست زنی مختلف، آرامش را از زندگی کودکان گرفته اند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان مرکزی آیین نامه طرح هدایت تحصیلی را امری مناسب و ضروری برای هدایت تحصیلی دانش آموزان دانست گفت: رفع مشکل های هدایت تحصیلی در آموزش و پرورش نیازمند اجرای صحیح و حضور فعال و مناسب والدین و معلمان در این طرح است.

فولادوند گفت: والدین، مربیان و معلمان باید به این مهم باور دست یابند که هدایت صحیح تحصیلی در زندگی فردی، اجتماعی افراد و توسعه و پیشرفت کشور تاثیر گذار است.

وی ادامه داد: بیشتر ناهنجاری ها در جامعه به دلیل دسترسی محدود افراد به شغل و حرفه مناسب است که هدایت صحیح افراد و دستیابی آنان به شغل و حرفه مناسب می تواند سدی در برابر بسیاری از این مشکل ها باشد.

هدایت صحیح تحصیلی در زندگی افراد و توسعه و پیشرفت کشور تاثیر گذار است

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان مركزي، شهریار فولادوند اظهار كرد: هدایت تحصیلی در آموزش و پرورش متاثر از عوامل درونی و بیرونی است و نیاز است برای راهبری صحیح آن نگاه فرابخشی حاکم شود.

وی ادامه داد: امروز هدایت تحصیلی به دروه ابتدایی رسیده و اولیا با روش ناصحیح و برخلاف مباحث آموزش و پرورش با ثبت نام دانش آموزان در دوره های تست زنی مختلف، آرامش را از زندگی کودکان گرفته اند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان مرکزی آیین نامه طرح هدایت تحصیلی را امری مناسب و ضروری برای هدایت تحصیلی دانش آموزان دانست گفت: رفع مشکل های هدایت تحصیلی در آموزش و پرورش نیازمند اجرای صحیح و حضور فعال و مناسب والدین و معلمان در این طرح است.

فولادوند گفت: والدین، مربیان و معلمان باید به این مهم باور دست یابند که هدایت صحیح تحصیلی در زندگی فردی، اجتماعی افراد و توسعه و پیشرفت کشور تاثیر گذار است.

وی ادامه داد: بیشتر ناهنجاری ها در جامعه به دلیل دسترسی محدود افراد به شغل و حرفه مناسب است که هدایت صحیح افراد و دستیابی آنان به شغل و حرفه مناسب می تواند سدی در برابر بسیاری از این مشکل ها باشد.

هدایت صحیح تحصیلی در زندگی افراد و توسعه و پیشرفت کشور تاثیر گذار است

سپهر نیوز

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author