هدایت تحصیلی ، فرصت‎ انتخاب را برای دانش‎آموزان فراهم مي کند

هدایت تحصیلی ، فرصت‎ انتخاب را برای دانش‎آموزان فراهم مي کند

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل ازاستان اصفهان، علی زرافشان در گردهمایی دوره آموزشی، شناسایی و هدایت استعدادهای دانش آموزان دوره اول متوسطه استان های کشور كه در اردوگاه شهید بهشتی اصفهان برگزار شد، با بيان اين كه امروز کمتر فرصت انتخاب برای دانش آموزان فراهم می شود ، اظهاركرد: براساس هدایت تحصیلی و رویکردی که در سند تحول بنیادین آمده است، باید دانشآموزان را در موقعیت قرار دهیم و انتخاب را به خود دانش آموزان واگذار کنیم.

معاون آموزش متوسطه وزيرآموزش و پرورش افزود : امروز هدف بلندی در نظام هدایت تحصیلی، شغلی و زندگی دانش آموزان وجود دارد یعنی نظام مشاورهای که باید مبتنی بر سند تحول برنامهریزی شود.

وي با بیان اینکه فرصت برای ایجاد مهارت انتخاب گری دانشآموزان طولانی نیست، خاطرنشان كرد: امسال در آستانه تغییر بزرگی قرار داریم که علی رغم تاخیرات مربوطه، قدم اول این تصمیمگیری تعیین تکلیف نسبت به شاخهها، و تکلیف هدایت تحصیلی بود.

زرافشان افزود : تغییری که امسال با آن مواجه هستیم، در یک جابجایی بین دوره دوم و دوره اول متوسطه اتفاق افتاده است و براساس مصوبات برنامه درسی ملی، هدایت تحصیلی باید در پایان این دوره صورت می گرفت و در دوره دوم متوسطه از پایه دهم وارد شاخههای و رشتهها میشدند.

معاون آموزش متوسطه وزيرآموزش و پرورش بيان کرد : امروز با توجه به اینکه باید به سمت رشتهها و مهارتهای مورد نیاز کشور پیش برویم، خوشبختانه در مباحث مربوط به هدایت تحصیلی و تخصصها نیز برمبنای نیازهای کشور تعیین شدهاند.

وی ادامه داد: هدایت تحصیلی درآموزش و پرورش کشورمان باید به سمتی باشد که زمینه تخصص‌هایی که آینده کشور به آنها نیاز دارد را دردوره متوسطه ایجاد کنیم.

زرافشان، هدایت تحصیلی را نقطه بهینه بین استعداد و علاقه، امکانات و نیازدانست و افزود : در هدایت تحصیلی باید به همه موارد توجه شود به طوری که استعداد و علاقه نیز یک طیف محسوب می‌شود.

هدایت تحصیلی ، فرصت‎ انتخاب را برای دانش‎آموزان فراهم مي کند

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل ازاستان اصفهان، علی زرافشان در گردهمایی دوره آموزشی، شناسایی و هدایت استعدادهای دانش آموزان دوره اول متوسطه استان های کشور كه در اردوگاه شهید بهشتی اصفهان برگزار شد، با بيان اين كه امروز کمتر فرصت انتخاب برای دانش آموزان فراهم می شود ، اظهاركرد: براساس هدایت تحصیلی و رویکردی که در سند تحول بنیادین آمده است، باید دانشآموزان را در موقعیت قرار دهیم و انتخاب را به خود دانش آموزان واگذار کنیم.

معاون آموزش متوسطه وزيرآموزش و پرورش افزود : امروز هدف بلندی در نظام هدایت تحصیلی، شغلی و زندگی دانش آموزان وجود دارد یعنی نظام مشاورهای که باید مبتنی بر سند تحول برنامهریزی شود.

وي با بیان اینکه فرصت برای ایجاد مهارت انتخاب گری دانشآموزان طولانی نیست، خاطرنشان كرد: امسال در آستانه تغییر بزرگی قرار داریم که علی رغم تاخیرات مربوطه، قدم اول این تصمیمگیری تعیین تکلیف نسبت به شاخهها، و تکلیف هدایت تحصیلی بود.

زرافشان افزود : تغییری که امسال با آن مواجه هستیم، در یک جابجایی بین دوره دوم و دوره اول متوسطه اتفاق افتاده است و براساس مصوبات برنامه درسی ملی، هدایت تحصیلی باید در پایان این دوره صورت می گرفت و در دوره دوم متوسطه از پایه دهم وارد شاخههای و رشتهها میشدند.

معاون آموزش متوسطه وزيرآموزش و پرورش بيان کرد : امروز با توجه به اینکه باید به سمت رشتهها و مهارتهای مورد نیاز کشور پیش برویم، خوشبختانه در مباحث مربوط به هدایت تحصیلی و تخصصها نیز برمبنای نیازهای کشور تعیین شدهاند.

وی ادامه داد: هدایت تحصیلی درآموزش و پرورش کشورمان باید به سمتی باشد که زمینه تخصص‌هایی که آینده کشور به آنها نیاز دارد را دردوره متوسطه ایجاد کنیم.

زرافشان، هدایت تحصیلی را نقطه بهینه بین استعداد و علاقه، امکانات و نیازدانست و افزود : در هدایت تحصیلی باید به همه موارد توجه شود به طوری که استعداد و علاقه نیز یک طیف محسوب می‌شود.

هدایت تحصیلی ، فرصت‎ انتخاب را برای دانش‎آموزان فراهم مي کند

آهنگ جدید

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author