هدايت تحصيلي يك حركت گسترده جهادي در كشور است

هدايت تحصيلي يك حركت گسترده جهادي در كشور است

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از پانا، حميدرضا كفاش در خصوص روند هدايت تحصيلي كه از19 تيرماه آغاز شده است، اظهاركرد: از اين تاريخ فرآيند هدايت تحصيلي دانش آموزان در سطح كشور آغاز شده كه در همان روز اول بيش از يك ميليون تاييديه تحصيلي بر مبناي دستورالعمل صادر شده است.

معاون پرورشي و فرهنگي وزيرآموزش و پرورش تصريح كرد: حوزه معاونت پرورشي و فرهنگي و آموزش متوسطه كاملا در اين موضوع باهم هماهنگ هستند و معيارهاي توسعه متوازن نيز تدوين شده است. اين معيارها در آموزش متوسطه مبتني بر امكانات، معلمان، تنوع مدارس در بخش هاي مختلف كشور، توان اجرايي و نيروي انساني است كه ضوابط آن ها نيز تنظيم شده است.

وي با بيان اين كه هدايت تحصيلي با كمك مشاوران در سطح كشور انجام مي شود، خاطرنشان كرد: اين موضوع با نظرخواهي از والدين، معلمان و مربيان، سنجش رغبت دانش آموزان كه مشاوران اين تست را انجام مي دهند، پيش مي رود.

كفاش افزود: مجموعه اين موضوعات 100 امتياز مي شود كه در حقيقت اولويت براي دانش آموزان تعيين مي شود تا براي آينده انتخاب رشته خود را انجام دهند.

وي تصريح كرد: كار ما در حوزه مشاوره، هدايت تحصيلي و براساس واقعيات راهنمايي و هدايت دانش آموزان است. همكاران ما در آموزش متوسطه با توجه به امكانات، دانش آموزان را در يكي از گزينه هايي كه اجازه ورود دارند راهنمايي مي كنند تا در يكي از جدول ها و بسته ها قرار بگيرند.

معاون پرورشي و فرهنگي وزيرآموزش و پرورش اظهاركرد: به طور مثال اگر الويت اول دانش آموزي در يك منطقه رشته الف باشد اما آن رشته در آن منطقه تشكيل نشود بايد الزاما به سمت اولويت دوم يا سوم راهنمايي شود كه مجاز به انتخاب در آن شده است.

وي بيان كرد: مي توان گفت هدايت تحصيلي براساس رغبت، نمرات، تست ها، انگيزه ها و نظر اوليا، مربيان و مشاورران است اما واقعيتي كه انجام مي گيرد اين است كه هدايت تحصيلي براساس امكانات موجود است كه الزاما ممكن است در انتخاب اول و دوم ساماندهي نشود.

وي خاطرنشان كرد: نياز جامعه نيز يكي ديگر از موضوعات موثر در هدايت تحصيلي است؛ممكن است يك دانش آموز به رشته اول خود گرايش داشته باشد اما نياز جامعه كه در آموزش متوسطه تدوين و در استان ها توزيع شده، ظرفيت بيش از حد نياز دانش آموز در آن رشته باشد يا برعكس بنابراين دانش آموز بايد به سمت يكي از گزينه ها به ترتيب اولويت نيازها ساماندهي شود.

كفاش عنوان كرد: اين كار كليد خورده است هدايت تحصيلي كار بزرگ و حركت گسترده جهادي در سطح كشور است كه توسط مربي و مشاور انجام مي گيرد.

معاون پرورشي و فرهنگي وزير آموزش و پرورش همچنين با اشاره به اينكه هدايت تحصيلي از 19 تيرماه تا 2 هفته ادامه دارد، گفت: با همكاري معاون آموزش متوسطه با استان ها تماس همزمان برقرار شده تا به سوالات آن ها در خصوص هدايت تحصيلي دانش آموزان پاسخ داده شود

هدايت تحصيلي يك حركت گسترده جهادي در كشور است

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از پانا، حميدرضا كفاش در خصوص روند هدايت تحصيلي كه از19 تيرماه آغاز شده است، اظهاركرد: از اين تاريخ فرآيند هدايت تحصيلي دانش آموزان در سطح كشور آغاز شده كه در همان روز اول بيش از يك ميليون تاييديه تحصيلي بر مبناي دستورالعمل صادر شده است.

معاون پرورشي و فرهنگي وزيرآموزش و پرورش تصريح كرد: حوزه معاونت پرورشي و فرهنگي و آموزش متوسطه كاملا در اين موضوع باهم هماهنگ هستند و معيارهاي توسعه متوازن نيز تدوين شده است. اين معيارها در آموزش متوسطه مبتني بر امكانات، معلمان، تنوع مدارس در بخش هاي مختلف كشور، توان اجرايي و نيروي انساني است كه ضوابط آن ها نيز تنظيم شده است.

وي با بيان اين كه هدايت تحصيلي با كمك مشاوران در سطح كشور انجام مي شود، خاطرنشان كرد: اين موضوع با نظرخواهي از والدين، معلمان و مربيان، سنجش رغبت دانش آموزان كه مشاوران اين تست را انجام مي دهند، پيش مي رود.

كفاش افزود: مجموعه اين موضوعات 100 امتياز مي شود كه در حقيقت اولويت براي دانش آموزان تعيين مي شود تا براي آينده انتخاب رشته خود را انجام دهند.

وي تصريح كرد: كار ما در حوزه مشاوره، هدايت تحصيلي و براساس واقعيات راهنمايي و هدايت دانش آموزان است. همكاران ما در آموزش متوسطه با توجه به امكانات، دانش آموزان را در يكي از گزينه هايي كه اجازه ورود دارند راهنمايي مي كنند تا در يكي از جدول ها و بسته ها قرار بگيرند.

معاون پرورشي و فرهنگي وزيرآموزش و پرورش اظهاركرد: به طور مثال اگر الويت اول دانش آموزي در يك منطقه رشته الف باشد اما آن رشته در آن منطقه تشكيل نشود بايد الزاما به سمت اولويت دوم يا سوم راهنمايي شود كه مجاز به انتخاب در آن شده است.

وي بيان كرد: مي توان گفت هدايت تحصيلي براساس رغبت، نمرات، تست ها، انگيزه ها و نظر اوليا، مربيان و مشاورران است اما واقعيتي كه انجام مي گيرد اين است كه هدايت تحصيلي براساس امكانات موجود است كه الزاما ممكن است در انتخاب اول و دوم ساماندهي نشود.

وي خاطرنشان كرد: نياز جامعه نيز يكي ديگر از موضوعات موثر در هدايت تحصيلي است؛ممكن است يك دانش آموز به رشته اول خود گرايش داشته باشد اما نياز جامعه كه در آموزش متوسطه تدوين و در استان ها توزيع شده، ظرفيت بيش از حد نياز دانش آموز در آن رشته باشد يا برعكس بنابراين دانش آموز بايد به سمت يكي از گزينه ها به ترتيب اولويت نيازها ساماندهي شود.

كفاش عنوان كرد: اين كار كليد خورده است هدايت تحصيلي كار بزرگ و حركت گسترده جهادي در سطح كشور است كه توسط مربي و مشاور انجام مي گيرد.

معاون پرورشي و فرهنگي وزير آموزش و پرورش همچنين با اشاره به اينكه هدايت تحصيلي از 19 تيرماه تا 2 هفته ادامه دارد، گفت: با همكاري معاون آموزش متوسطه با استان ها تماس همزمان برقرار شده تا به سوالات آن ها در خصوص هدايت تحصيلي دانش آموزان پاسخ داده شود

هدايت تحصيلي يك حركت گسترده جهادي در كشور است

پایگاه خبری مبارز

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author