نگاه منزلتی به قشر عظیم بازنشستگان فرهنگي درجامعه

نگاه منزلتی به قشر عظیم بازنشستگان فرهنگي درجامعه

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان خراسان رضوی ، احمد صافی در همایش سفیران آفتاب که با هدف تجلیل وتکریم پیشکسوتان وبازنشستگان آموزش و پرورش استان در تالار ابن هیثم دانشگاه فرهنگیان برگزارشد با یادآوری پیشینه ی عظیم فرهنگی استان به تلاش خستگی ناپذیر معلمان درجای جای میهن اسلامی وبه خصوص معلمان مناطق روستایی،عشایری، استثنایی وپیش دبستانی وابتدایی اشاره کرد وافزود : دانش آموزان در خطیرترین دوران زندگی و رشد دردوران طوفان، طغیان، تولد دوباره ،دوره برزخ، بلوغ جنسی ، سیاسی،روانی،عاطفی واقتصادی درسایه ی تلاش معلمان پرورش می یابند و پرورش رهبران آینده ی این مرز وبوم  درحقیقت مرهون تلاش معلمان ومربیان،بازنشستگان وپیشکسوتان آموزش وپرورش است.

رئیس کانون بازنشستگان آموزش وپرورش کشورافزود : آموزش وپرورش یک میلیون و هزار پرسنل دارد وبا توجه به این که درحال حاضر 760هزار بازنشسته ی فرهننگی درکشوروجوددارد درچند سال آینده میزان شاغلین وبازنشستگان این وزارت برابرخواهد شد .

مشاوروزیرآموزش وپرورش در امور بازنشستگان تصريح كرد : ازیک میلیون و230هزار بازنشسته کشوری حدود62درصد بازنشستگان آموزش وپرورش هستند .

وی طیف های مختلف مسئولین ازجمله نمایندگان مجلس را دربرابر بازنشستگان مسئول دانست و افزود: اميدورايم موثرنمایندگان مردم درمجلس شورای اسلامی به بیمه فرهنگیان و بهبود وضعیت منزلتی بازنشستگان فرهنگی توجه داشته باشند.

نگاه منزلتی به قشر عظیم بازنشستگان فرهنگي درجامعه

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان خراسان رضوی ، احمد صافی در همایش سفیران آفتاب که با هدف تجلیل وتکریم پیشکسوتان وبازنشستگان آموزش و پرورش استان در تالار ابن هیثم دانشگاه فرهنگیان برگزارشد با یادآوری پیشینه ی عظیم فرهنگی استان به تلاش خستگی ناپذیر معلمان درجای جای میهن اسلامی وبه خصوص معلمان مناطق روستایی،عشایری، استثنایی وپیش دبستانی وابتدایی اشاره کرد وافزود : دانش آموزان در خطیرترین دوران زندگی و رشد دردوران طوفان، طغیان، تولد دوباره ،دوره برزخ، بلوغ جنسی ، سیاسی،روانی،عاطفی واقتصادی درسایه ی تلاش معلمان پرورش می یابند و پرورش رهبران آینده ی این مرز وبوم  درحقیقت مرهون تلاش معلمان ومربیان،بازنشستگان وپیشکسوتان آموزش وپرورش است.

رئیس کانون بازنشستگان آموزش وپرورش کشورافزود : آموزش وپرورش یک میلیون و هزار پرسنل دارد وبا توجه به این که درحال حاضر 760هزار بازنشسته ی فرهننگی درکشوروجوددارد درچند سال آینده میزان شاغلین وبازنشستگان این وزارت برابرخواهد شد .

مشاوروزیرآموزش وپرورش در امور بازنشستگان تصريح كرد : ازیک میلیون و230هزار بازنشسته کشوری حدود62درصد بازنشستگان آموزش وپرورش هستند .

وی طیف های مختلف مسئولین ازجمله نمایندگان مجلس را دربرابر بازنشستگان مسئول دانست و افزود: اميدورايم موثرنمایندگان مردم درمجلس شورای اسلامی به بیمه فرهنگیان و بهبود وضعیت منزلتی بازنشستگان فرهنگی توجه داشته باشند.

نگاه منزلتی به قشر عظیم بازنشستگان فرهنگي درجامعه

مرکز فیلم

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author