نتیجه برجام برای ایران به جای گشایش اقتصادی، قلب بتن ریزی‌شده راکتور اراک است

نتیجه برجام برای ایران به جای گشایش اقتصادی، قلب بتن ریزی‌شده راکتور اراک است
عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت تصریح کرد: با درنظر گرفتن سخنان سیف نتیجه برجام برای ایران به جای گشایش اقتصادی، قلب بتن ریزی‌شده راکتور اراک و یک دنیا نقض عهد آمریکا بوده است.

نتیجه برجام برای ایران به جای گشایش اقتصادی، قلب بتن ریزی‌شده راکتور اراک است

عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت تصریح کرد: با درنظر گرفتن سخنان سیف نتیجه برجام برای ایران به جای گشایش اقتصادی، قلب بتن ریزی‌شده راکتور اراک و یک دنیا نقض عهد آمریکا بوده است.
نتیجه برجام برای ایران به جای گشایش اقتصادی، قلب بتن ریزی‌شده راکتور اراک است

فیلم سریال آهنگ

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author