معلمان نقش مهمی در رشد، توسعه و هدایتگری جامعه بر عهده دارند

معلمان نقش مهمی در رشد، توسعه و هدایتگری جامعه بر عهده دارند

به گزارش مركز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش وپرورش به نقل از  استان سمنان ، محمدرضا خباز در نشست با دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان در مرکز تربیت معلم شهید رجائی سمنان، حفظ جایگاه معلم را حفظ جایگاه علم، تربیت و اندیشه دانست و افزود: بنا بر گفته قرآن کریم اگر معلمان یک نفر را هدایت کنند، گویا جامعه بشریت را هدایت کرده اند.

وی با بیان این که معلم بعد از پدر و مادر نقش مهمی در تعلیم و تربیت دانش آموزان دارد، تصريح كرد : ما هر چه برای جایگاه معلمی قدم برداریم کم است و همه ما باید در مقام معلم سر تعظیم فرود آوریم.

خباز اظهار كرد  : معلمان نقش بسیار مهم و تأثیرگذاری در نظام تعلیم و تربیت و سطح جامعه دارند و موفقیت های بدست آمده علمی، فرهنگی در جامعه نیز مرهون زحمات معلمان است.

وی با بیان این که خداوند متعال انسان را از 2 بعد مادی و معنوی آفریده است، اظهار کرد: این نقش معلمان است که می تواند بعد معنوی انسان ها را تقویت و با رهنمودهای درست و دلسوزانه خودشان راه درست را به جامعه نشان دهند.

معلمان نقش مهمی در رشد، توسعه و هدایتگری جامعه بر عهده دارند

به گزارش مركز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش وپرورش به نقل از  استان سمنان ، محمدرضا خباز در نشست با دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان در مرکز تربیت معلم شهید رجائی سمنان، حفظ جایگاه معلم را حفظ جایگاه علم، تربیت و اندیشه دانست و افزود: بنا بر گفته قرآن کریم اگر معلمان یک نفر را هدایت کنند، گویا جامعه بشریت را هدایت کرده اند.

وی با بیان این که معلم بعد از پدر و مادر نقش مهمی در تعلیم و تربیت دانش آموزان دارد، تصريح كرد : ما هر چه برای جایگاه معلمی قدم برداریم کم است و همه ما باید در مقام معلم سر تعظیم فرود آوریم.

خباز اظهار كرد  : معلمان نقش بسیار مهم و تأثیرگذاری در نظام تعلیم و تربیت و سطح جامعه دارند و موفقیت های بدست آمده علمی، فرهنگی در جامعه نیز مرهون زحمات معلمان است.

وی با بیان این که خداوند متعال انسان را از 2 بعد مادی و معنوی آفریده است، اظهار کرد: این نقش معلمان است که می تواند بعد معنوی انسان ها را تقویت و با رهنمودهای درست و دلسوزانه خودشان راه درست را به جامعه نشان دهند.

معلمان نقش مهمی در رشد، توسعه و هدایتگری جامعه بر عهده دارند

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author