معلماني بدون شناسنامه معلمي

معلماني بدون شناسنامه معلمي

در پي درج مطلب در روزنامه همدلي با عنوان « معلماني بدون شناسنامه معلمي» مورخ11/3/95 جوابيه سازمان مدارس غيردولتي و توسعه مشاركت هاي مردمي وخانواده اين وزارتخانه به شرح زيراست:

براساس ماده 23 قانون تاسيس و اداره مدارس ومراكز آموزشي و پرورشي غيردولتي ، كاركنان مدارس و مراكز غيردولتي اعم از نيروهاي آموزشي ، پرورشي ، اداري و خدماتي هستند و به كارگيري آنها براساس ضوابط علمي و گزينشي آموزش و پرورش منوط به پيشنهاد مدير وتاييد موسسان يا نماينده حقوقي موسسان واعلام نظر گزينش مي باشد و با استناد ماده 25 قانون مذكور ، كاركنان تمام وقت فاقد پوشش بيمه اي مدارس و مراكز غيردولتي از مزاياي قانون تامين اجتماعي و اصلاحات بعدي آن برخوردار مي شوند . كاركنان پاره وقت فاقد پوشش بيمه اي نيز به نسبت ساعات انجام كار مشمول حمايت هاي مقرر در اين ماده هستند .

همچنين مطابق ماده 27 قانون صدرالاشاره معلمان ، مربيان و ساير كاركنان مدارس و مراكز غيردولتي موظفند دوره هاي آموزشي تكميلي بدو خدمت يا ضمن خدمت لازم را با اعلام وزارت آموزش و پرورش بگذرانند . درهمين راستا بخشنامه اي طي شماره 145469 مورخ 20/7/94 به ادارات كل آموزش و پرورش استانها به منظور اجراي دوره هاي تخصصي ابلاغ گرديده و مورد استقبال همكاران قرار گرفته است .

بديهي است با هرگونه تخلف موسسان مدارس غيردولتي از مفاد قانون مطابق مواد 34 و 35 و توسط شوراهاي نظارت استانها و مركزي برخورد صورت مي پذيرد.

معلماني بدون شناسنامه معلمي

در پي درج مطلب در روزنامه همدلي با عنوان « معلماني بدون شناسنامه معلمي» مورخ11/3/95 جوابيه سازمان مدارس غيردولتي و توسعه مشاركت هاي مردمي وخانواده اين وزارتخانه به شرح زيراست:

براساس ماده 23 قانون تاسيس و اداره مدارس ومراكز آموزشي و پرورشي غيردولتي ، كاركنان مدارس و مراكز غيردولتي اعم از نيروهاي آموزشي ، پرورشي ، اداري و خدماتي هستند و به كارگيري آنها براساس ضوابط علمي و گزينشي آموزش و پرورش منوط به پيشنهاد مدير وتاييد موسسان يا نماينده حقوقي موسسان واعلام نظر گزينش مي باشد و با استناد ماده 25 قانون مذكور ، كاركنان تمام وقت فاقد پوشش بيمه اي مدارس و مراكز غيردولتي از مزاياي قانون تامين اجتماعي و اصلاحات بعدي آن برخوردار مي شوند . كاركنان پاره وقت فاقد پوشش بيمه اي نيز به نسبت ساعات انجام كار مشمول حمايت هاي مقرر در اين ماده هستند .

همچنين مطابق ماده 27 قانون صدرالاشاره معلمان ، مربيان و ساير كاركنان مدارس و مراكز غيردولتي موظفند دوره هاي آموزشي تكميلي بدو خدمت يا ضمن خدمت لازم را با اعلام وزارت آموزش و پرورش بگذرانند . درهمين راستا بخشنامه اي طي شماره 145469 مورخ 20/7/94 به ادارات كل آموزش و پرورش استانها به منظور اجراي دوره هاي تخصصي ابلاغ گرديده و مورد استقبال همكاران قرار گرفته است .

بديهي است با هرگونه تخلف موسسان مدارس غيردولتي از مفاد قانون مطابق مواد 34 و 35 و توسط شوراهاي نظارت استانها و مركزي برخورد صورت مي پذيرد.

معلماني بدون شناسنامه معلمي

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author