مجلس دانش آموزی الگوی خوب برای تحکیم و تعمیق سرمایه اجتماعی درکشور است

مجلس دانش آموزی الگوی خوب برای تحکیم و تعمیق سرمایه اجتماعی درکشور است

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش به نقل از معاونت تربيت بدني و سلامت، مهرزاد حمیدی اظهاركرد : مجلس دانش آموزی یک حرکت بسیار خوبی است که در حوزه مشارکت دهی و مشارکت جویی نوجوانان و جوانان کشور به عنوان یک الگو و نمونه بسیار خوبی عمل می کند .

معاون تربیت بدنی و سلامت وزیرآموزش و پرورش تصريح كرد : مجلس دانش آموزی باعث می شود که نوجوان و جوانان ما در سنین دانش آموزی و با الهام گرفتن از افرادی مانند خودشان در حوزه ورزش دانش آموزی وارد شده اند از پایه دانش آموزان تصمیم می گیرند، انتخاب می کنند و مشارکت انجام می دهند .

وي خاطرنشان كرد : دانش آموزان در سطح های مختلف نمایندگان خود را انتخاب می کنند و عصاره آنها به مجلس دانش آموزی می رسند که ورود به این مجلس تمرینی برای دموکراسی و مشارکت جویی در مسائل حساس اجتماعی است .

حميدي افزود : وقتی نمایندگان دانش آموزان در رده های مختلف صحبت می کنند و نظریه های خود را در کمیسیون های مختلف عنوان و اسناد مختلفی را مطرح می کنند و به این باور می رسند که می توانند در امور اجتماعی و سیاسی فعالیت کنند .

معاون تربیت بدنی و سلامت وزیرآموزش و پرورش ادامه داد :اگر مسائل مجلس دانش آموزی به خوبی منعکس شود یک خودباوری ملی در بدنه 13 میلیون دانش آموز کشور ایجاد می کند.

وی افزود : اگر نمایندگان مجلس دانش آموزی بتوانند گفتمان سازی را تمرین کنند و مطالب خود را در حوزه های گفتمان سازی پیش ببرند برای آینده کشور یک سرمایه اجتماعی ایجاد می شود زیرا زمانیکه هر چقدر میزان مشارکت و تمرین مشارکت بین نوجوان و جوانان در امور جدی مسائل اجتماعی بیشتر شود سرمایه اجتماعی کشور افزایش پیدا می کند .

معاون تربیت بدنی و سلامت وزیرآموزش و پرورش افزود: موضوع سرمایه اجتماعی با تمرین و ایجاد حس مشارکت در دانش آموزان و نسل آینده به وجود می آید که مجلس دانش آموزی یک الگوی خوب برای تحکیم و تعمیق سرمایه اجتماعی در کشور است .

وی ادامه داد : البته نباید این آموزش ها فقط به نمایندگان مجلس دانش آموزی محدود شود بلکه باید ساز و کاری فراهم شود تا تمام دانش آموزان بتوانند به این اندوخته ها دست یابند و در زندگی خود استفاده کنند .

مجلس دانش آموزی الگوی خوب برای تحکیم و تعمیق سرمایه اجتماعی درکشور است

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش به نقل از معاونت تربيت بدني و سلامت، مهرزاد حمیدی اظهاركرد : مجلس دانش آموزی یک حرکت بسیار خوبی است که در حوزه مشارکت دهی و مشارکت جویی نوجوانان و جوانان کشور به عنوان یک الگو و نمونه بسیار خوبی عمل می کند .

معاون تربیت بدنی و سلامت وزیرآموزش و پرورش تصريح كرد : مجلس دانش آموزی باعث می شود که نوجوان و جوانان ما در سنین دانش آموزی و با الهام گرفتن از افرادی مانند خودشان در حوزه ورزش دانش آموزی وارد شده اند از پایه دانش آموزان تصمیم می گیرند، انتخاب می کنند و مشارکت انجام می دهند .

وي خاطرنشان كرد : دانش آموزان در سطح های مختلف نمایندگان خود را انتخاب می کنند و عصاره آنها به مجلس دانش آموزی می رسند که ورود به این مجلس تمرینی برای دموکراسی و مشارکت جویی در مسائل حساس اجتماعی است .

حميدي افزود : وقتی نمایندگان دانش آموزان در رده های مختلف صحبت می کنند و نظریه های خود را در کمیسیون های مختلف عنوان و اسناد مختلفی را مطرح می کنند و به این باور می رسند که می توانند در امور اجتماعی و سیاسی فعالیت کنند .

معاون تربیت بدنی و سلامت وزیرآموزش و پرورش ادامه داد :اگر مسائل مجلس دانش آموزی به خوبی منعکس شود یک خودباوری ملی در بدنه 13 میلیون دانش آموز کشور ایجاد می کند.

وی افزود : اگر نمایندگان مجلس دانش آموزی بتوانند گفتمان سازی را تمرین کنند و مطالب خود را در حوزه های گفتمان سازی پیش ببرند برای آینده کشور یک سرمایه اجتماعی ایجاد می شود زیرا زمانیکه هر چقدر میزان مشارکت و تمرین مشارکت بین نوجوان و جوانان در امور جدی مسائل اجتماعی بیشتر شود سرمایه اجتماعی کشور افزایش پیدا می کند .

معاون تربیت بدنی و سلامت وزیرآموزش و پرورش افزود: موضوع سرمایه اجتماعی با تمرین و ایجاد حس مشارکت در دانش آموزان و نسل آینده به وجود می آید که مجلس دانش آموزی یک الگوی خوب برای تحکیم و تعمیق سرمایه اجتماعی در کشور است .

وی ادامه داد : البته نباید این آموزش ها فقط به نمایندگان مجلس دانش آموزی محدود شود بلکه باید ساز و کاری فراهم شود تا تمام دانش آموزان بتوانند به این اندوخته ها دست یابند و در زندگی خود استفاده کنند .

مجلس دانش آموزی الگوی خوب برای تحکیم و تعمیق سرمایه اجتماعی درکشور است

فروش بک لینک label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author