مانده بدهی حساب ذخیره ارزی بانک‌های ملت، صادرات، تجارت و رفاه با بدهی دولت تهاتر شد

مانده بدهی حساب ذخیره ارزی بانک‌های ملت، صادرات، تجارت و رفاه با بدهی دولت تهاتر شد
مانده بدهی ارزی تسهیلات گیرندگانی که تسهیلات اعطایی به آنها از محل حساب ذخیره ارزی به عاملیت بانک‌های ملت، صادرات ایران، تجارت و رفاه کارگران بوده و با بدهی دولت به بانک‌های مذکور تهاتر شده است.

مانده بدهی حساب ذخیره ارزی بانک‌های ملت، صادرات، تجارت و رفاه با بدهی دولت تهاتر شد

مانده بدهی ارزی تسهیلات گیرندگانی که تسهیلات اعطایی به آنها از محل حساب ذخیره ارزی به عاملیت بانک‌های ملت، صادرات ایران، تجارت و رفاه کارگران بوده و با بدهی دولت به بانک‌های مذکور تهاتر شده است.
مانده بدهی حساب ذخیره ارزی بانک‌های ملت، صادرات، تجارت و رفاه با بدهی دولت تهاتر شد

آپدیت آفلاین نود 32 ورژن 6

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author