كاهش 15 درصدي تخلفات اداري در سال 94 نسبت به سال گذشته

كاهش 15 درصدي تخلفات اداري در سال 94 نسبت به سال گذشته

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش وپرورش، علي نقي حصني درگردهمايي سالانه اعضاي

هيأت هاي بدوي و تجديدنظر رسيدگي به تخلفات اداري كه در باشگاه فرهنگيان مشهد برگزار شد، اظهاركرد: سالم سازي نظام اداري و فراهم كردن شرايط مناسب و محيط پاك براي خدمت از اولويت هاي نظام مقدس جمهوري اسلامي است و جايگاه دواير نظارتي بايد در اين راستا تعريف شود.

وي وجود قانون و قانون مداري افراد يك جامعه و امنيت را از اصلي ترين مسائل نظام عنوان كرد و افزود: براي ارتقاي سطح آگاهي و دانش حقوقي فرهنگيان شاغل در اين بخش، دوره آموزشي «مسئوليت هاي اداري كاركنان» براي حدود 70 هزار نفر از پرسنل آموزش وپرورش در سال 94 برگزار شد و آموزش و پرورش اعتقاد دارد ، هزينه پيشگيري از تخلفات اداري به مراتب كمتر از مسائل بعدي اعم از رسيدگي خواهد بود.

حصني ادامه داد:  باتجزيه و تحليل آراي بروز تخلف در دستگاه هاي اجرايي كشور به ويژه دستگاه تعليم و تربيت بايد نگاه جامعه شناسي عميق و دقيق صورت گيرد و در اين خصوص عناوين پژوهشي در زمينه بررسي علل و عوامل بروز تخلف براي سال 95 پيش بيني شده است.

كاهش 15 درصدي تخلفات اداري در سال 94 نسبت به سال گذشته

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش وپرورش، علي نقي حصني درگردهمايي سالانه اعضاي

هيأت هاي بدوي و تجديدنظر رسيدگي به تخلفات اداري كه در باشگاه فرهنگيان مشهد برگزار شد، اظهاركرد: سالم سازي نظام اداري و فراهم كردن شرايط مناسب و محيط پاك براي خدمت از اولويت هاي نظام مقدس جمهوري اسلامي است و جايگاه دواير نظارتي بايد در اين راستا تعريف شود.

وي وجود قانون و قانون مداري افراد يك جامعه و امنيت را از اصلي ترين مسائل نظام عنوان كرد و افزود: براي ارتقاي سطح آگاهي و دانش حقوقي فرهنگيان شاغل در اين بخش، دوره آموزشي «مسئوليت هاي اداري كاركنان» براي حدود 70 هزار نفر از پرسنل آموزش وپرورش در سال 94 برگزار شد و آموزش و پرورش اعتقاد دارد ، هزينه پيشگيري از تخلفات اداري به مراتب كمتر از مسائل بعدي اعم از رسيدگي خواهد بود.

حصني ادامه داد:  باتجزيه و تحليل آراي بروز تخلف در دستگاه هاي اجرايي كشور به ويژه دستگاه تعليم و تربيت بايد نگاه جامعه شناسي عميق و دقيق صورت گيرد و در اين خصوص عناوين پژوهشي در زمينه بررسي علل و عوامل بروز تخلف براي سال 95 پيش بيني شده است.

كاهش 15 درصدي تخلفات اداري در سال 94 نسبت به سال گذشته

بازی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author