فعالیت 220 هزار دانش آموزان استان در مسابقات فرهنگی و قرآنی

فعالیت 220 هزار دانش آموزان استان در مسابقات فرهنگی و قرآنی

به گزارش مركزاطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان خراسان شمالی،  براتعلی حاتمی در آیین تجلیل از منتخبان مسابقات دانش آموزی فرهنگی،هنری وقرآن،عترت ونماز اظهاركرد : از این تعداد 190هزارنفر فعالیت در حوزه فعالیت های فرهنگی وهنری درقالب 48 رشته به رقابت پرداخته اند و130 هزارنفر فعالیت دیگر دانش آموزان درحوزه فعالیت های قرآن ،نماز وعترت بوده است.

مدیر کل آموزش وپرورش استان خراسان شمالی با بيان اين كه هدف از برگزاری مسابقات فرهنگی وقرآنی را مشارکت دانش آموزان درترسیم آینده کشور است، تصريح كرد : همه فعالیت های هنری و قرآنی موجب تعالی روح وروان انسان می شود.

وی خاطرنشان كرد : باید مباحث فرهنگی، هنری و قرآنی و ایجاد رشد دانش آموزان را عمومیت ببخشیم وهمچنین خطاب به دانش آموزان برگزیده افزود : توانایی های خود را به دیگران آموزش وتعلیم دهید و درمسابقات کشوری سفیران فرهنگ باشید .

فعالیت 220 هزار دانش آموزان استان در مسابقات فرهنگی و قرآنی

به گزارش مركزاطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان خراسان شمالی،  براتعلی حاتمی در آیین تجلیل از منتخبان مسابقات دانش آموزی فرهنگی،هنری وقرآن،عترت ونماز اظهاركرد : از این تعداد 190هزارنفر فعالیت در حوزه فعالیت های فرهنگی وهنری درقالب 48 رشته به رقابت پرداخته اند و130 هزارنفر فعالیت دیگر دانش آموزان درحوزه فعالیت های قرآن ،نماز وعترت بوده است.

مدیر کل آموزش وپرورش استان خراسان شمالی با بيان اين كه هدف از برگزاری مسابقات فرهنگی وقرآنی را مشارکت دانش آموزان درترسیم آینده کشور است، تصريح كرد : همه فعالیت های هنری و قرآنی موجب تعالی روح وروان انسان می شود.

وی خاطرنشان كرد : باید مباحث فرهنگی، هنری و قرآنی و ایجاد رشد دانش آموزان را عمومیت ببخشیم وهمچنین خطاب به دانش آموزان برگزیده افزود : توانایی های خود را به دیگران آموزش وتعلیم دهید و درمسابقات کشوری سفیران فرهنگ باشید .

فعالیت 220 هزار دانش آموزان استان در مسابقات فرهنگی و قرآنی

خرید بک لینک

موسیقی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author