فعاليت 126 مدرسه ايراني در 76 کشور جهان

فعاليت 126 مدرسه ايراني در 76 کشور جهان

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از مركز امور بين الملل و مدارس خارج از كشور، خليل الله بابالو در دوره توجيهي فرهنگيان اعزامي به مدارس خارج از كشور كه در پرديس نسيبه برگزارشد، با بيان اين كه معلمان به عنوان سفیران فرهنگی ، معرف آموزش و پرورش ایران هستند، اظهاركرد:  معلمان بايد وظايف خود را در مقابل ملت بشناسند تا به عنوان نماينده علمي و فرهنگي جامعه ايران  در خارج از كشور به وظايف خود به درستي عمل كنند.

رئيس مركز امور بين الملل و مدارس خارج از كشور خطاب به معلمان اعزامي به خارج از كشور تصريح كرد: همانگونه كه كشورمان در عرصه هاي نظامي ، ‌علمي ، ‌نانو تكنولوژي و پزشكي تهديد ها را تبديل به فرصت كرد و اكنون به عنوان الگويي در سطح منطقه تبديل شده است .

وي با تاكيد بر اين كه بايد در عرصه هاي علمي، آموزشي و فرهنگي الگو باشيم، خاطرنشان كرد: ما بايد به رقباي خود توجه ويژه داشته باشيم و در اين برهه از زمان نسبت به دشمنان هوشيار باشيم.

‌رئيس مركز امور بين الملل و مدارس خارج از كشور معلمان بايد از ارزش ها و هويت فرهنگي خود دفاع كنند، بيان كرد: در جبهه فرهنگی نظام در مقابل مردم و شهدا مسئول هستيم و معلمان باید با اعتماد به نفس كامل در حوزه های ماموریت خود حضور یابند و در مقابل مشکلات پیش رو مقاومت کنند.

وي استاندارد سازی را از اولویت های مدارس خارج از کشور عنوان كرد و افزود: از مدارس کشورهای ميزبان بازدید کنید و دستاورد اين بازدیدها را به مرکز امور بين الملل گزارش دهيد تا در برنامه ريزي هاي آينده از نقطه نظرات شما معلمان استفاده شود.

بابالو  با بيان اين كه شما معلمان به عنوان سفیران فرهنگی و پایگاه های تعلیم و تربیت ایران در سایرکشورها هستید، بيان كرد: برای همه امور آموزشي، پرورشي و فرهنگي  دانش آموزان مدارس خارج از كشور برنامه ریزی داشته باشید و تعاملات و نقش آفرینی شما معلمان باید به دور ازحواشی باشد.

رئيس مركز امور بین الملل و مدارس خارج از كشوراز فعاليت 126 پایگاه تعلیم و تربیت ايران در 76 کشور جهان خبرداد، گفت:  باید در تمام مدارس خارج از كشور پیشرو باشیم .

فعاليت 126 مدرسه ايراني در 76 کشور جهان

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از مركز امور بين الملل و مدارس خارج از كشور، خليل الله بابالو در دوره توجيهي فرهنگيان اعزامي به مدارس خارج از كشور كه در پرديس نسيبه برگزارشد، با بيان اين كه معلمان به عنوان سفیران فرهنگی ، معرف آموزش و پرورش ایران هستند، اظهاركرد:  معلمان بايد وظايف خود را در مقابل ملت بشناسند تا به عنوان نماينده علمي و فرهنگي جامعه ايران  در خارج از كشور به وظايف خود به درستي عمل كنند.

رئيس مركز امور بين الملل و مدارس خارج از كشور خطاب به معلمان اعزامي به خارج از كشور تصريح كرد: همانگونه كه كشورمان در عرصه هاي نظامي ، ‌علمي ، ‌نانو تكنولوژي و پزشكي تهديد ها را تبديل به فرصت كرد و اكنون به عنوان الگويي در سطح منطقه تبديل شده است .

وي با تاكيد بر اين كه بايد در عرصه هاي علمي، آموزشي و فرهنگي الگو باشيم، خاطرنشان كرد: ما بايد به رقباي خود توجه ويژه داشته باشيم و در اين برهه از زمان نسبت به دشمنان هوشيار باشيم.

‌رئيس مركز امور بين الملل و مدارس خارج از كشور معلمان بايد از ارزش ها و هويت فرهنگي خود دفاع كنند، بيان كرد: در جبهه فرهنگی نظام در مقابل مردم و شهدا مسئول هستيم و معلمان باید با اعتماد به نفس كامل در حوزه های ماموریت خود حضور یابند و در مقابل مشکلات پیش رو مقاومت کنند.

وي استاندارد سازی را از اولویت های مدارس خارج از کشور عنوان كرد و افزود: از مدارس کشورهای ميزبان بازدید کنید و دستاورد اين بازدیدها را به مرکز امور بين الملل گزارش دهيد تا در برنامه ريزي هاي آينده از نقطه نظرات شما معلمان استفاده شود.

بابالو  با بيان اين كه شما معلمان به عنوان سفیران فرهنگی و پایگاه های تعلیم و تربیت ایران در سایرکشورها هستید، بيان كرد: برای همه امور آموزشي، پرورشي و فرهنگي  دانش آموزان مدارس خارج از كشور برنامه ریزی داشته باشید و تعاملات و نقش آفرینی شما معلمان باید به دور ازحواشی باشد.

رئيس مركز امور بین الملل و مدارس خارج از كشوراز فعاليت 126 پایگاه تعلیم و تربیت ايران در 76 کشور جهان خبرداد، گفت:  باید در تمام مدارس خارج از كشور پیشرو باشیم .

فعاليت 126 مدرسه ايراني در 76 کشور جهان

مدلینگ

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author