فراگير كردن علم از سياست هاي دولت تدبيرو اميد است

فراگير كردن علم از سياست هاي دولت تدبيرو اميد است

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش، علي اصغر فاني عصرديروز در مراسم تجليل از افتخار آفرينان المپيادهاي علمي كشور سال 94 كه در دانشگاه شهيد رجايي برگزار شد با ابراز خرسندي از حضور درجمع نخبگان علمي گفت: اينكه ما المپيادها را هدف قرار دهيم خطاست بلكه آن را بايد ابزاري براي ايجاد انگيزه در بين دانش آموزان بدانيم چرا كه نقش المپيادها، مسابقات و رقابت ها در ايجاد انگيزه بسيار مشهود است .

وزيرآموزش و پرورش افزود : تاچند سال پيش دانش آموزان كمتر به دروس آزمايشگاهي رغبت نشان مي دادند و ما پس از علت يابي به اين نتيجه رسيديم كه مسابقات آزمايشگاهي را برگزار كنيم و درنتيجه امروز شاهد علاقه وافر دانش آموزان به دروس و مسابقات آزمايشگاهي هستيم .

وي با اشاره به شركت قريب به 5 ميليون دانش آموز در المپيادهاي دانش آموزی سال تحصيلي 95-94  گفت: فراگير كردن علم از سياست هاي دولت تدبيرو اميد است كه برگزاري المپيادهاي مختلف در كشور و شركت فعال دانش آموزان در المپيادهاي مختلف جهاني و كسب مدال هاي رنگارنگ بيان گر اين امر است .

عضو كابينه دولت تدبيرو اميد خاطر نشان كرد: قبل از برگزاري المپيادهاي ادبي دانش آموزان اقبالي به رشته علوم انساني نداشتند اما پس از برگزاري المپياد شاهد علاقمندي دانش آموزان ممتاز به اين رشته بوديم .

فاني اوج موفقیت دانش آموزان ایرانی درالمپيادهاي علمي جهان را سال 94 دانست و افزود: در سال قبل تمام تيم هاي شركت كننده در المپيادهاي جهاني داراي مدال و رتبه هاي تك رقمي شدند واين موفقيت را علاوه بر تلاش هاي بي وقفه مسئولين مديون همكاري خانواده ها نيزهستيم .

وزيرآموزش و پرورش از فعالیت110 مدرسه تك دانش آموزي خبرداد و اظهاركرد: وجود مدارس تك دانش آموزي در راستای سياست هاي گسترش عدالت آموزشي دولت است وكابينه تدبيرو اميد ارتقاي كيفيت را در دستوركار قرارداده زيرا كه كميت افزايش يافته است .

وي با اشاره به تقدير جامعه جهاني از خدمات آموزش و پرورش درمناطق محروم تصريح كرد: معتقدم دركنار توسعه كمي بايد به توسعه كيفي بپردازيم و همچنين معتقدم سرمايه اصلي كشور نفت و منابع زير زميني نيست بلكه نيروي انساني سرمايه اصلي كشور است كه دردست ما قرار دارد .

فاني خطاب به نخبگان سال 94 گفت: شما مدال آوران المپيادهاي علمي براي تك تك دانش آموزان الگو هستيد و هريك از دانش آموزان ورودي مهر 95 مي توانند يك المپيادي باشند .

وي ازايجاد پژوهشسراها در سطح كشور از سال 82 خبرداد و خاطر نشان ساخت: تا پايان سال تعداد پژوهشسراها به 615 باب مي رسد كه در 615 منطقه قرار دارند .

وزيرآموزش و پرورش از تجهيز 64 پژوهشسراي دانش آموزي به آزمايشگاه نانو تكنولوژي با كمك معاون علمی وفناوری رئيس جمهوري خبرداد و افزود: دانش آموزي كه درآزمايشگاه نانو تكنولوژي به فعاليت بپردازد حتما مي توانند از دانشمندان آينده كشور خواهد بود .

فاني هدف از برگزاري جشنواره هاي خوارزمي و جابربن حيان را ارتقاي كيفيت عنوان كرد و اظهاركرد: از مجموع 7میلیون 500هزار دانش آموز ابتدایی، بيش از 3 ميليون و 300 هزار نفر در جشنواره جابر بن حيان شركت كردند و ابتكارات و اختراعات را ارائه نمودند كه اين نويد وجود كودكان و نوجوانان توانمند در اداره امور ايران اسلامي را مي دهد .            

فراگير كردن علم از سياست هاي دولت تدبيرو اميد است

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش، علي اصغر فاني عصرديروز در مراسم تجليل از افتخار آفرينان المپيادهاي علمي كشور سال 94 كه در دانشگاه شهيد رجايي برگزار شد با ابراز خرسندي از حضور درجمع نخبگان علمي گفت: اينكه ما المپيادها را هدف قرار دهيم خطاست بلكه آن را بايد ابزاري براي ايجاد انگيزه در بين دانش آموزان بدانيم چرا كه نقش المپيادها، مسابقات و رقابت ها در ايجاد انگيزه بسيار مشهود است .

وزيرآموزش و پرورش افزود : تاچند سال پيش دانش آموزان كمتر به دروس آزمايشگاهي رغبت نشان مي دادند و ما پس از علت يابي به اين نتيجه رسيديم كه مسابقات آزمايشگاهي را برگزار كنيم و درنتيجه امروز شاهد علاقه وافر دانش آموزان به دروس و مسابقات آزمايشگاهي هستيم .

وي با اشاره به شركت قريب به 5 ميليون دانش آموز در المپيادهاي دانش آموزی سال تحصيلي 95-94  گفت: فراگير كردن علم از سياست هاي دولت تدبيرو اميد است كه برگزاري المپيادهاي مختلف در كشور و شركت فعال دانش آموزان در المپيادهاي مختلف جهاني و كسب مدال هاي رنگارنگ بيان گر اين امر است .

عضو كابينه دولت تدبيرو اميد خاطر نشان كرد: قبل از برگزاري المپيادهاي ادبي دانش آموزان اقبالي به رشته علوم انساني نداشتند اما پس از برگزاري المپياد شاهد علاقمندي دانش آموزان ممتاز به اين رشته بوديم .

فاني اوج موفقیت دانش آموزان ایرانی درالمپيادهاي علمي جهان را سال 94 دانست و افزود: در سال قبل تمام تيم هاي شركت كننده در المپيادهاي جهاني داراي مدال و رتبه هاي تك رقمي شدند واين موفقيت را علاوه بر تلاش هاي بي وقفه مسئولين مديون همكاري خانواده ها نيزهستيم .

(image)

وزيرآموزش و پرورش از فعالیت110 مدرسه تك دانش آموزي خبرداد و اظهاركرد: وجود مدارس تك دانش آموزي در راستای سياست هاي گسترش عدالت آموزشي دولت است وكابينه تدبيرو اميد ارتقاي كيفيت را در دستوركار قرارداده زيرا كه كميت افزايش يافته است .

وي با اشاره به تقدير جامعه جهاني از خدمات آموزش و پرورش درمناطق محروم تصريح كرد: معتقدم دركنار توسعه كمي بايد به توسعه كيفي بپردازيم و همچنين معتقدم سرمايه اصلي كشور نفت و منابع زير زميني نيست بلكه نيروي انساني سرمايه اصلي كشور است كه دردست ما قرار دارد .

فاني خطاب به نخبگان سال 94 گفت: شما مدال آوران المپيادهاي علمي براي تك تك دانش آموزان الگو هستيد و هريك از دانش آموزان ورودي مهر 95 مي توانند يك المپيادي باشند .

(image)

وي ازايجاد پژوهشسراها در سطح كشور از سال 82 خبرداد و خاطر نشان ساخت: تا پايان سال تعداد پژوهشسراها به 615 باب مي رسد كه در 615 منطقه قرار دارند .

وزيرآموزش و پرورش از تجهيز 64 پژوهشسراي دانش آموزي به آزمايشگاه نانو تكنولوژي با كمك معاون علمی وفناوری رئيس جمهوري خبرداد و افزود: دانش آموزي كه درآزمايشگاه نانو تكنولوژي به فعاليت بپردازد حتما مي توانند از دانشمندان آينده كشور خواهد بود .

فاني هدف از برگزاري جشنواره هاي خوارزمي و جابربن حيان را ارتقاي كيفيت عنوان كرد و اظهاركرد: از مجموع 7میلیون 500هزار دانش آموز ابتدایی، بيش از 3 ميليون و 300 هزار نفر در جشنواره جابر بن حيان شركت كردند و ابتكارات و اختراعات را ارائه نمودند كه اين نويد وجود كودكان و نوجوانان توانمند در اداره امور ايران اسلامي را مي دهد .            

(image)

(image)

فراگير كردن علم از سياست هاي دولت تدبيرو اميد است

مدلینگ

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author