فراخوان همايش ملي « برنامه درسي علوم تجربي و ارتقاي مهارت تفكر و پژوهش»

فراخوان همايش ملي « برنامه درسي علوم تجربي و ارتقاي مهارت تفكر و پژوهش»

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش ، توسعه تفکر، تحقیق، خلاقیت و پژوهش ، تبیین رویکردهای برنامه درسی مبتنی بر برنامه درسی ملی و اشاعه راهبردهای یادگیری و آموزش در برنامه درسی علوم تجربی از اهداف برگزاري اين همايش مي باشد.

 بر اين اساس؛ رویکردها و اهداف برنامه درسی درآموزش علوم تجربی ، تفکر و پژوهش در برنامه درسی علوم تجربی، رویکردهای آموزش پژوهش محور در  برنامه  درسی علوم تجربی، روش های ارزشیابی پژوهش محور در  برنامه  درسی علوم تجربی، پژوهش محوری در مطالعات تیمز و ارزشیابی  مدرسه ای، پژوهش محوری و صلاحیت های حرفه ای معلمان علوم تجربی، فناوری اطلاعات وارتباطات(فاوا) و آموزش پژوهش محور علوم تجربی، تنوع محیط، محتوا و منابع یادگیری وآموزش پژوهش محوردرعلوم تجربی، تجربیات برتر پژوهش محوری در آموزش علوم تجربی وآموزش توسعه پایدار 2030 و برنامه  درسی علوم تجربی از محورهاي همایش « برنامۀ درسی علوم تجربی و ارتقاء مهارت های تفکر و پژوهش» مي باشد.

بر اساس اين گزارش ؛ علاقه مندان مي توانند چكيده و اصل مقاله خود را تا 30 ارديبهشت ماه 1395 به دبيرخانه همايش واقع در اداره كل آموزش و پرورش استان اصفهان ، مركز تحقيقات معلمان (پايگاه كيفيت بخشي به فرآيند آموزش درس علوم تجربي) و يا به پست الكترونيكي confoloum@isfedu.ir   ارسال كنند.

گفتني است؛ جهت كسب اطلاعات بيشتر از همايش ملي « برنامه درسي علوم تجربي و ارتقاي مهارت تفكر و پژوهش» به سايت همايش مراجعه نمايند.

فراخوان همايش ملي « برنامه درسي علوم تجربي و ارتقاي مهارت تفكر و پژوهش»

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش ، توسعه تفکر، تحقیق، خلاقیت و پژوهش ، تبیین رویکردهای برنامه درسی مبتنی بر برنامه درسی ملی و اشاعه راهبردهای یادگیری و آموزش در برنامه درسی علوم تجربی از اهداف برگزاري اين همايش مي باشد.

 بر اين اساس؛ رویکردها و اهداف برنامه درسی درآموزش علوم تجربی ، تفکر و پژوهش در برنامه درسی علوم تجربی، رویکردهای آموزش پژوهش محور در  برنامه  درسی علوم تجربی، روش های ارزشیابی پژوهش محور در  برنامه  درسی علوم تجربی، پژوهش محوری در مطالعات تیمز و ارزشیابی  مدرسه ای، پژوهش محوری و صلاحیت های حرفه ای معلمان علوم تجربی، فناوری اطلاعات وارتباطات(فاوا) و آموزش پژوهش محور علوم تجربی، تنوع محیط، محتوا و منابع یادگیری وآموزش پژوهش محوردرعلوم تجربی، تجربیات برتر پژوهش محوری در آموزش علوم تجربی وآموزش توسعه پایدار 2030 و برنامه  درسی علوم تجربی از محورهاي همایش « برنامۀ درسی علوم تجربی و ارتقاء مهارت های تفکر و پژوهش» مي باشد.

بر اساس اين گزارش ؛ علاقه مندان مي توانند چكيده و اصل مقاله خود را تا 30 ارديبهشت ماه 1395 به دبيرخانه همايش واقع در اداره كل آموزش و پرورش استان اصفهان ، مركز تحقيقات معلمان (پايگاه كيفيت بخشي به فرآيند آموزش درس علوم تجربي) و يا به پست الكترونيكي confoloum@isfedu.ir   ارسال كنند.

گفتني است؛ جهت كسب اطلاعات بيشتر از همايش ملي « برنامه درسي علوم تجربي و ارتقاي مهارت تفكر و پژوهش» به سايت همايش مراجعه نمايند.

فراخوان همايش ملي « برنامه درسي علوم تجربي و ارتقاي مهارت تفكر و پژوهش»

فروش بک لینک label, , , , , , , , , , , , ,

About the author