عوايد حاصل از فروش املاك مازاد آموزش و پرورش در توسعه فضاهاي آموزشي استفاده شود

عوايد حاصل از فروش املاك مازاد آموزش و پرورش در توسعه فضاهاي آموزشي استفاده شود

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش وپرورش، حجت الاسلام مصطفي ناصري زنجاني درخصوص سامان دهي املاك و دارايي هاي آموزش و پرورش در راستاي تأمين منابع مالي ، اظهار كرد: به موجب قوانين و مقررات مربوط از جمله بند 4 ماده 13 قانون تشكيل شوراهاي آموزش و پرورش در استان ها و شهرستان ها و مناطق كشور و ماده 4 آيين نامه ماده مزبور و ماده 6 قانون الحاق، موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) آموزش وپرورش اجازه دارد ، اراضي و املاك مازاد بر نياز خود را پس از تغيير نوع كاربري آن، به فروش برساند.

معاون حقوقي و امور مجلس وزير آموزش وپرورش گفت: وزارت ‌آموزش وپرورش به استناد قوانين يادشده، ضوابط و چارچوب نحوه فروش و تبديل به احسن نمودن اراضي و املاك مازاد بر نياز آموزش وپرورش را تهيه و به ادارات كل آموزش وپرورش استان ها ابلاغ كرد و ادارات آموزش وپرورش براساس مقررات و ضوابط قانوني، تعدادي از اراضي و املاك مازاد بر نياز خود را پس از تغيير كاربري به فروش رسانده و عوايد آن به خزانه واريز شده است.

وي تصريح كرد: همچنين اراضي و املاكي كه در راستاي ماده 6 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت به فروش مي رسند، عوايد آن مي بايست صرف جايگزيني ملك فروخته شده و يا تكميل طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي نيمه تمام شود.

ناصري زنجاني اضافه كرد : عوايد حاصل از فروش املاك مازاد ، موضوع ماده 6 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) صرفا براي جبران كسري بودجه وزارت متبوع در بخش جايگزيني ملك فروخته شده و يا تكميل پروژه هاي نيمه تمام، به مصرف مي رسد.

عوايد حاصل از فروش املاك مازاد آموزش و پرورش در توسعه فضاهاي آموزشي استفاده شود

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش وپرورش، حجت الاسلام مصطفي ناصري زنجاني درخصوص سامان دهي املاك و دارايي هاي آموزش و پرورش در راستاي تأمين منابع مالي ، اظهار كرد: به موجب قوانين و مقررات مربوط از جمله بند 4 ماده 13 قانون تشكيل شوراهاي آموزش و پرورش در استان ها و شهرستان ها و مناطق كشور و ماده 4 آيين نامه ماده مزبور و ماده 6 قانون الحاق، موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) آموزش وپرورش اجازه دارد ، اراضي و املاك مازاد بر نياز خود را پس از تغيير نوع كاربري آن، به فروش برساند.

معاون حقوقي و امور مجلس وزير آموزش وپرورش گفت: وزارت ‌آموزش وپرورش به استناد قوانين يادشده، ضوابط و چارچوب نحوه فروش و تبديل به احسن نمودن اراضي و املاك مازاد بر نياز آموزش وپرورش را تهيه و به ادارات كل آموزش وپرورش استان ها ابلاغ كرد و ادارات آموزش وپرورش براساس مقررات و ضوابط قانوني، تعدادي از اراضي و املاك مازاد بر نياز خود را پس از تغيير كاربري به فروش رسانده و عوايد آن به خزانه واريز شده است.

وي تصريح كرد: همچنين اراضي و املاكي كه در راستاي ماده 6 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت به فروش مي رسند، عوايد آن مي بايست صرف جايگزيني ملك فروخته شده و يا تكميل طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي نيمه تمام شود.

ناصري زنجاني اضافه كرد : عوايد حاصل از فروش املاك مازاد ، موضوع ماده 6 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) صرفا براي جبران كسري بودجه وزارت متبوع در بخش جايگزيني ملك فروخته شده و يا تكميل پروژه هاي نيمه تمام، به مصرف مي رسد.

عوايد حاصل از فروش املاك مازاد آموزش و پرورش در توسعه فضاهاي آموزشي استفاده شود

wolrd press news

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author