طرح سناتور آمریکایی برای جلوگیری از اعطای نقش نظارتی به ایران در اداره جهانی اینترنت

طرح سناتور آمریکایی برای جلوگیری از اعطای نقش نظارتی به ایران در اداره جهانی اینترنت
یک سناتور ارشد آمریکایی طرحی ارائه کرده که خواستار جلوگیری از اعطای نقش به ایران در اداره جهانی اینترنت است.

طرح سناتور آمریکایی برای جلوگیری از اعطای نقش نظارتی به ایران در اداره جهانی اینترنت

یک سناتور ارشد آمریکایی طرحی ارائه کرده که خواستار جلوگیری از اعطای نقش به ایران در اداره جهانی اینترنت است.
طرح سناتور آمریکایی برای جلوگیری از اعطای نقش نظارتی به ایران در اداره جهانی اینترنت

تکنولوژی جدید

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author