طرح توانمند سازی زنان سرپرست خانوارفرهنگی اجرا می شود

طرح توانمند سازی زنان سرپرست خانوارفرهنگی اجرا می شود

به گزارش مركز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان لرستان، گودرز کریمی فر به خلاء عاطفی از دست دادن یکی از والدین برای فرزندان اشاره کرد و افزود : توانمند سازی زنان سرپرست خانوار آسیب ها وبحران های روحی ، روانی و اجتماعی این خلاء عاطفی و معنوی را به حداقل خواهد رساند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان لرستان با اشاره به اجرای طرح توانمند سازی زنان سرپرست خانوار با شرکت 150نفر از زنان سرپرست خانوار فرهنگی تصريح كرد: زنان سرپرست خانوار مهمترین رکن زندگی در خانواده هستند و توانمندی سازی آنان ، علاوه بر تحکیم بنیان خانواده ، فرزندان را در برابر بسیاری از آسیب های اجتماعی محافظت خواهد کرد .

وي تصريح كرد: با توانمند سازی زنان سر پرست خانوار از طریق آموزش مهارتهای زندگی، آموزش فرزند پروری مثبت  و دیگر بسته های حمایتی به آنان و فرزندانشان ، ایجاد بسترمشارکت در فعالیت های اجتماعی و فرهنگی ، امنیت اجتماعی آنان تامین شده  و ضمن بالا رفتن اعتماد به نفس و کسب  هویت مستقل ، موجب بهبود وضعیت اجتماعی این قشر آسیب پذیر می شود. 

کریمی فر بيان كرد: امروزه اغلب كشورها براي دست يابي به توسعه پايدار، «توانمندسازي» را كارآمدترين روش يافته اند و در برنامه چهارم توسعه هم به این مورد توجه و تاکید شده است . وی در پایان سخنان خود از نقش ارزنده بانوان فرهنگی در پیشبرد اهداف کلان تعلیم و تربیت تجلیل کرد و گفت :  بدون توجه به نقش ارزنده بانوان فرهنگی نمی توان از تحقق شاخص های تعلیم و تربیت سخن گفت .

طرح توانمند سازی زنان سرپرست خانوارفرهنگی اجرا می شود

به گزارش مركز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان لرستان، گودرز کریمی فر به خلاء عاطفی از دست دادن یکی از والدین برای فرزندان اشاره کرد و افزود : توانمند سازی زنان سرپرست خانوار آسیب ها وبحران های روحی ، روانی و اجتماعی این خلاء عاطفی و معنوی را به حداقل خواهد رساند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان لرستان با اشاره به اجرای طرح توانمند سازی زنان سرپرست خانوار با شرکت 150نفر از زنان سرپرست خانوار فرهنگی تصريح كرد: زنان سرپرست خانوار مهمترین رکن زندگی در خانواده هستند و توانمندی سازی آنان ، علاوه بر تحکیم بنیان خانواده ، فرزندان را در برابر بسیاری از آسیب های اجتماعی محافظت خواهد کرد .

وي تصريح كرد: با توانمند سازی زنان سر پرست خانوار از طریق آموزش مهارتهای زندگی، آموزش فرزند پروری مثبت  و دیگر بسته های حمایتی به آنان و فرزندانشان ، ایجاد بسترمشارکت در فعالیت های اجتماعی و فرهنگی ، امنیت اجتماعی آنان تامین شده  و ضمن بالا رفتن اعتماد به نفس و کسب  هویت مستقل ، موجب بهبود وضعیت اجتماعی این قشر آسیب پذیر می شود. 

کریمی فر بيان كرد: امروزه اغلب كشورها براي دست يابي به توسعه پايدار، «توانمندسازي» را كارآمدترين روش يافته اند و در برنامه چهارم توسعه هم به این مورد توجه و تاکید شده است . وی در پایان سخنان خود از نقش ارزنده بانوان فرهنگی در پیشبرد اهداف کلان تعلیم و تربیت تجلیل کرد و گفت :  بدون توجه به نقش ارزنده بانوان فرهنگی نمی توان از تحقق شاخص های تعلیم و تربیت سخن گفت .

طرح توانمند سازی زنان سرپرست خانوارفرهنگی اجرا می شود

باران فیلم

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author