ضرورت‌های یک ممنوعیت

ضرورت‌های یک ممنوعیت
برای ما روشن نیست که دولت آقای روحانی با کدام انگیزه در حال ستاندن بازار ایران از شرکت‌های داخلی و سپردن آن به خارجی‌هاست. نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی این امکان را دارند که با تصویب طرحی، واگذاری پروژه‌هایی که توان داخلی برای اجرای آنها وجود دارد، به شرکت‌های خارجی ممنوع کنند.

ضرورت‌های یک ممنوعیت

برای ما روشن نیست که دولت آقای روحانی با کدام انگیزه در حال ستاندن بازار ایران از شرکت‌های داخلی و سپردن آن به خارجی‌هاست. نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی این امکان را دارند که با تصویب طرحی، واگذاری پروژه‌هایی که توان داخلی برای اجرای آنها وجود دارد، به شرکت‌های خارجی ممنوع کنند.
ضرورت‌های یک ممنوعیت

label, , , , , , , , , , , ,

About the author