صاحب میز شهید رجایی شدم/ بسیاری از جملاتم به نام بزرگان ثبت می‌شد!/ قیصر با منکرین ادبیات انقلاب مواجه شده بود

صاحب میز شهید رجایی شدم/ بسیاری از جملاتم به نام بزرگان ثبت می‌شد!/ قیصر با منکرین ادبیات انقلاب مواجه شده بود
محمدرضا سنگری گفت: من صاحب میز شهید رجایی شده بودم! در دفتر مجله یک میز بسیار بزرگ بود که در کنار این میز وضو می‌گرفتم. از زمانی که کار معلمی را شروع کردم یاد ندارم که بدون وضو سرکلاس حاضر شده باشم.

صاحب میز شهید رجایی شدم/ بسیاری از جملاتم به نام بزرگان ثبت می‌شد!/ قیصر با منکرین ادبیات انقلاب مواجه شده بود

محمدرضا سنگری گفت: من صاحب میز شهید رجایی شده بودم! در دفتر مجله یک میز بسیار بزرگ بود که در کنار این میز وضو می‌گرفتم. از زمانی که کار معلمی را شروع کردم یاد ندارم که بدون وضو سرکلاس حاضر شده باشم.
صاحب میز شهید رجایی شدم/ بسیاری از جملاتم به نام بزرگان ثبت می‌شد!/ قیصر با منکرین ادبیات انقلاب مواجه شده بود

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author