شيوه جديد ثبت نام در مدارس اردبيل/هركسي زودتر زنبيل خود را بياورد

شيوه جديد ثبت نام در مدارس اردبيل/هركسي زودتر زنبيل خود را بياورد

در پي درج مطلب در خبرگزاري بسيج با عنوان«شيوه جديد ثبت نام در مدارس اردبيل/هركسي زودتر زنبيل خود را بياورد» در تاريخ 28 تيرماه جوابيه اداره كل آموزش وپرورش استان اردبيل به شرح زير است:

 در راستاي اجراي سياست هاي توسعه متوازن رشته ها و هدايت تحصيلي دانش آموزان متناسب با امكانات، فضاي آموزشي و نيروي انساني، مدارس متوسطه در چهار رشته آموزش متوسطه نظري كلاس بندي و ظرفيت ثبت نام دانش آموزان در ارديبهشت ماه تعيين و با مناطق و نواحي استان توافق نامه امضا شده است ، همانند سنوات قبل دبيرستان شهيد قهرمان در پايه دهم دو كلاس در رشته علوم تجربي به تعداد 60 نفر، يك كلاس رياضي به تعداد 30 نفر و يك كلاس علوم انساني به تعداد 30 نفر پيش بيني شده است و اكثريت قريب به اتفاق اولياي دانش آموزان تمايل داشتند به دبيرستان هيئت امنايي شهيد قهرماني مراجعه و در رشته تجربي ثبت نام نمايند، لذا در روز اول ثبت نام 28 تير ماه با تدابير لازم و حضور كارشناسان و اداره كل موضوع مديريت و ثبت نام در ساعت 10 صبح به اتمام رسيده و اولياي دانش آموزان براي ثبت نام فرزندانشان به ساير مدارس هدايت شدند

شيوه جديد ثبت نام در مدارس اردبيل/هركسي زودتر زنبيل خود را بياورد

در پي درج مطلب در خبرگزاري بسيج با عنوان«شيوه جديد ثبت نام در مدارس اردبيل/هركسي زودتر زنبيل خود را بياورد» در تاريخ 28 تيرماه جوابيه اداره كل آموزش وپرورش استان اردبيل به شرح زير است:

 در راستاي اجراي سياست هاي توسعه متوازن رشته ها و هدايت تحصيلي دانش آموزان متناسب با امكانات، فضاي آموزشي و نيروي انساني، مدارس متوسطه در چهار رشته آموزش متوسطه نظري كلاس بندي و ظرفيت ثبت نام دانش آموزان در ارديبهشت ماه تعيين و با مناطق و نواحي استان توافق نامه امضا شده است ، همانند سنوات قبل دبيرستان شهيد قهرمان در پايه دهم دو كلاس در رشته علوم تجربي به تعداد 60 نفر، يك كلاس رياضي به تعداد 30 نفر و يك كلاس علوم انساني به تعداد 30 نفر پيش بيني شده است و اكثريت قريب به اتفاق اولياي دانش آموزان تمايل داشتند به دبيرستان هيئت امنايي شهيد قهرماني مراجعه و در رشته تجربي ثبت نام نمايند، لذا در روز اول ثبت نام 28 تير ماه با تدابير لازم و حضور كارشناسان و اداره كل موضوع مديريت و ثبت نام در ساعت 10 صبح به اتمام رسيده و اولياي دانش آموزان براي ثبت نام فرزندانشان به ساير مدارس هدايت شدند

شيوه جديد ثبت نام در مدارس اردبيل/هركسي زودتر زنبيل خود را بياورد

دانلود فیلم خارجی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author