شرکت 24 هزار و791 دانش آموز در جشنواره نوجوان خوارزمی استان

شرکت 24 هزار و791 دانش آموز در جشنواره نوجوان خوارزمی استان

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان سمنان ، محمدرضا جهان دربازدید از کارگروه های جشنواره نوجوان خوارزمی افزود : مرحله ی استانی جشنواره نوجوان خوارزمی دوره ی اول متوسطه در 6 محور پژوهش، فعالیت های آزمایشگاهی، دست سازه ها ،ادبیات فارسی، زبان انگلیسی و کارآفرینی اجرا شده است.

مدیرکل آموزش وپرورش استان سمنان افزود : درمرحله ی آموزشگاهی محور دست سازه ها بطور کلی 2329 طرح و در مرحله ی شهرستانی 811 طرح و در مرحله ی استانی 39 طرح ارائه گشته است که در نهایت یک طرح که بالاترین امتیاز را کسب نماید به مرحله ی کشوری معرفی می شود.

وي تصریح کرد : جشنواره در سال تحصیلی 95-94 در محورهای پژوهش، آزمایشگاهی، دست سازه ها وادبیات فارسی در4 مرحله آموزشگاهی،شهرستانی،استانی و کشوری اجرا شده است و در محورهای زبان انگلیسی وکارآفرینی در3 مرحله آموزشگاهی ، شهرستانی و استانی اجرا شده که مراحل آموزشگاهی و شهرستانی در بهمن واسفندماه 94 اجرا شده و مرحله ی کشوری در تابستان 95 برگزار می شود.

جهان با اشاره به اینکه در مرحله ی آموزشگاهی 24791 دانش آموز در جشنواره نوجوان خوارزمی شرکت کردند گفت: در مرحله شهرستانی 3029 نفر در این جشنواره شرکت كرده اند که از این تعداد260 نفر به مرحله ی استانی راه یافته اند و پس از برگزاری مرحله ی استانی وانتخاب نفرات برتر در این مرحله 7 نفر به مرحله ی کشوری معرفی  مي شوند.

وی خاطرنشان کرد : در محور پژوهش 32 طرح پژوهشی و در محور کارآفرینی 20 اثر در مرحله استانی ارائه و در محور فعالیت های آزمایشگاهی 17 گروه، در محور زبان انگلیسی 24 گروه و در محور ادبیات 47 نفر در مرحله استانی شرکت كردند.

شرکت 24 هزار و791 دانش آموز در جشنواره نوجوان خوارزمی استان

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان سمنان ، محمدرضا جهان دربازدید از کارگروه های جشنواره نوجوان خوارزمی افزود : مرحله ی استانی جشنواره نوجوان خوارزمی دوره ی اول متوسطه در 6 محور پژوهش، فعالیت های آزمایشگاهی، دست سازه ها ،ادبیات فارسی، زبان انگلیسی و کارآفرینی اجرا شده است.

مدیرکل آموزش وپرورش استان سمنان افزود : درمرحله ی آموزشگاهی محور دست سازه ها بطور کلی 2329 طرح و در مرحله ی شهرستانی 811 طرح و در مرحله ی استانی 39 طرح ارائه گشته است که در نهایت یک طرح که بالاترین امتیاز را کسب نماید به مرحله ی کشوری معرفی می شود.

وي تصریح کرد : جشنواره در سال تحصیلی 95-94 در محورهای پژوهش، آزمایشگاهی، دست سازه ها وادبیات فارسی در4 مرحله آموزشگاهی،شهرستانی،استانی و کشوری اجرا شده است و در محورهای زبان انگلیسی وکارآفرینی در3 مرحله آموزشگاهی ، شهرستانی و استانی اجرا شده که مراحل آموزشگاهی و شهرستانی در بهمن واسفندماه 94 اجرا شده و مرحله ی کشوری در تابستان 95 برگزار می شود.

جهان با اشاره به اینکه در مرحله ی آموزشگاهی 24791 دانش آموز در جشنواره نوجوان خوارزمی شرکت کردند گفت: در مرحله شهرستانی 3029 نفر در این جشنواره شرکت كرده اند که از این تعداد260 نفر به مرحله ی استانی راه یافته اند و پس از برگزاری مرحله ی استانی وانتخاب نفرات برتر در این مرحله 7 نفر به مرحله ی کشوری معرفی  مي شوند.

وی خاطرنشان کرد : در محور پژوهش 32 طرح پژوهشی و در محور کارآفرینی 20 اثر در مرحله استانی ارائه و در محور فعالیت های آزمایشگاهی 17 گروه، در محور زبان انگلیسی 24 گروه و در محور ادبیات 47 نفر در مرحله استانی شرکت كردند.

شرکت 24 هزار و791 دانش آموز در جشنواره نوجوان خوارزمی استان

عکس

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author