سیاستهای کلی توسعه متوازن مدارس غیر دولتی تا اسفند به استانها اعلام می شود

سیاستهای کلی توسعه متوازن مدارس غیر دولتی تا اسفند به استانها اعلام می شود

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان مازندران؛ «مجتبی زینی وند» با بیان اینکه در قانون تأسیس مدارس غیر دولتی درباره فضای آموزشی مدرسه شاخص ها تعریف شده است، افزود: با وجود اینکه در طی سال های اخیر تسهیلاتی در اختیار موسسان مدارس غیر دولتی برای احداث فضای آموزشی قرار گرفته، اما هنوز با نقطه آرمانی حمایت از مدارس غیر دولتی که در ماده 10، 11 و 13 قانون سال 87 وجود دارد فاصله داریم.

وی با اشاره به بحث پیش دبستانی ها، تصریح کرد: براساس قانون تأسیس مدارس غیر دولتی و مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش، پیش دبستانی ها زیر مجموعه وزارت آموزش و پرورش هستند و هیچ دستگاهی نمی تواند بدون مجوز از آموزش و پرورش پیش دبستانی تأسیس کند. سال گذشته تفاهم نامه هایی با برخی از سازمان ها که دارای پیش دبستانی هستند منعقد کردیم تا براساس تمامی سازوکارهای آموزش و پرورش مجوز گرفته و ناظرین وزارت آموزش و پرورش برآنها نظارت کنند. 

مدیرکل مدارس غیر دولتی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به بحث توسعه مدارس غیر دولتی، خاطرنشان ساخت: در بحث توسعه متوازن مدارس غیر دولتی، در مناطقی که دارای مدارس کافی هستند و اشباع شده اند باید به سمت کیفی کردن مدارس موجود برویم. وجود صندلی خالی در برخی مدارس غیر دولتی، گسترگی جمعیت، اقبال عمومی مردم، تراکم دانش آموزان در مدارس دولتی و دیگر شاخص ها از جمله موارد مهمی است که در توسعه متوازن مدارس غیر دولتی باید به آن توجه کرد.

وی ادامه داد: در بحث توسعه متوازن مدارس غیر دولتی سعی می کنیم برنامه ای را در قالب یک سیاست کلی تا اسفندماه به استان ها اعلام کنیم.  

زینی وند با اشاره به مبحث توانمندسازی معلمان مدارس غیر دولتی، تصریح کرد: هیچ سازمانی بدون توانمندسازی نیروی انسانی نمی تواند به اهداف خود دست یابد. مدارس غیر دولتی با هدف افزایش کیفیت، نوآوری و تحول در آموزش و پرورش تأسیس شدند که انتظار می رود مدارس غیر دولتی بتوانند در این هدف به آموزش و پرورش کمک کنند. به همین خاطر تدوین الگوی سنجش صلاحیت های حرفه ای معلمان مدارس غیر دولتی را در دستور کار قرار دادیم.

وی افزود : در این راستا کلیه اطلاعات معلمان را جمع آوری کرده و برنامه هایی در راستای ارتقای کیفیت و توانمندسازی نیروی انسانی مراکز آموزشی نیروی انسانی مدارس غیر دولتی داریم. هر برنامه ای که به دانش، بینش و توانمندسازی معلمان منجر شود آنرا دنبال می کنیم.

سیاستهای کلی توسعه متوازن مدارس غیر دولتی تا اسفند به استانها اعلام می شود

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان مازندران؛ «مجتبی زینی وند» با بیان اینکه در قانون تأسیس مدارس غیر دولتی درباره فضای آموزشی مدرسه شاخص ها تعریف شده است، افزود: با وجود اینکه در طی سال های اخیر تسهیلاتی در اختیار موسسان مدارس غیر دولتی برای احداث فضای آموزشی قرار گرفته، اما هنوز با نقطه آرمانی حمایت از مدارس غیر دولتی که در ماده 10، 11 و 13 قانون سال 87 وجود دارد فاصله داریم.

وی با اشاره به بحث پیش دبستانی ها، تصریح کرد: براساس قانون تأسیس مدارس غیر دولتی و مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش، پیش دبستانی ها زیر مجموعه وزارت آموزش و پرورش هستند و هیچ دستگاهی نمی تواند بدون مجوز از آموزش و پرورش پیش دبستانی تأسیس کند. سال گذشته تفاهم نامه هایی با برخی از سازمان ها که دارای پیش دبستانی هستند منعقد کردیم تا براساس تمامی سازوکارهای آموزش و پرورش مجوز گرفته و ناظرین وزارت آموزش و پرورش برآنها نظارت کنند. 

مدیرکل مدارس غیر دولتی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به بحث توسعه مدارس غیر دولتی، خاطرنشان ساخت: در بحث توسعه متوازن مدارس غیر دولتی، در مناطقی که دارای مدارس کافی هستند و اشباع شده اند باید به سمت کیفی کردن مدارس موجود برویم. وجود صندلی خالی در برخی مدارس غیر دولتی، گسترگی جمعیت، اقبال عمومی مردم، تراکم دانش آموزان در مدارس دولتی و دیگر شاخص ها از جمله موارد مهمی است که در توسعه متوازن مدارس غیر دولتی باید به آن توجه کرد.

وی ادامه داد: در بحث توسعه متوازن مدارس غیر دولتی سعی می کنیم برنامه ای را در قالب یک سیاست کلی تا اسفندماه به استان ها اعلام کنیم.  

زینی وند با اشاره به مبحث توانمندسازی معلمان مدارس غیر دولتی، تصریح کرد: هیچ سازمانی بدون توانمندسازی نیروی انسانی نمی تواند به اهداف خود دست یابد. مدارس غیر دولتی با هدف افزایش کیفیت، نوآوری و تحول در آموزش و پرورش تأسیس شدند که انتظار می رود مدارس غیر دولتی بتوانند در این هدف به آموزش و پرورش کمک کنند. به همین خاطر تدوین الگوی سنجش صلاحیت های حرفه ای معلمان مدارس غیر دولتی را در دستور کار قرار دادیم.

وی افزود : در این راستا کلیه اطلاعات معلمان را جمع آوری کرده و برنامه هایی در راستای ارتقای کیفیت و توانمندسازی نیروی انسانی مراکز آموزشی نیروی انسانی مدارس غیر دولتی داریم. هر برنامه ای که به دانش، بینش و توانمندسازی معلمان منجر شود آنرا دنبال می کنیم.

سیاستهای کلی توسعه متوازن مدارس غیر دولتی تا اسفند به استانها اعلام می شود

فیلم سریال آهنگ

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author