سوادآموزي، ارزشمندترين كليد براي دستيابي به اهداف توسعه كشوراست

سوادآموزي، ارزشمندترين كليد براي دستيابي به اهداف توسعه كشوراست

به گزارش مركز اطلاع رساني وروابط عمومي وزارت آموزش وپرورش به نقل ازاستان یزدسيدمحمد ميرمحمدي در آغاز نشست شوراي پشتيباني سوادآموزي استان با بيان اين پرسش كه هدف از سوادآموزي چيست، گفت: اگر سواد را كليد گشايش دنياي علم، دانش، جامعه شناسي، معرفت و عرفان بدانيم، بي گمان سواد ارزشمندترين كليد براي دستيابي به اهداف توسعه است.

استاندار با بيان اينكه استان در برابر همۀ شهروندانش مسئول است، افزود: حق شهروندي همۀ افراد چه بومي و چه غيربومي در سوادآموزي محترم است و كوشش استان، ايجاد انگيزۀ باسوادي در ميان همۀ افراد جامعه است.

وي به تأثيرات منفي القا و باورسازي اشاره كرد و دربارۀ سوادآموزي اتباع خارجي گفت: استان در سوادآموزي رتبۀ عالي كسب كرده است با اين حال بايد انگيزۀ سوادآموزي به ويژه در غيربومي ها تقويت شود.

استاندار يزد يادآور شد: استان در برابر افراد خارجي مجاز مسئوليت هايي دارد و در زمينه افراد غيرمجاز نيز براساس قانون عمل مي كند؛ از اين رو، در زمينة سوادآموزي كوشش استان پوشش همۀ افراد، با درك وضعيت و شرايط آنها است.

سوادآموزي، ارزشمندترين كليد براي دستيابي به اهداف توسعه كشوراست

به گزارش مركز اطلاع رساني وروابط عمومي وزارت آموزش وپرورش به نقل ازاستان یزدسيدمحمد ميرمحمدي در آغاز نشست شوراي پشتيباني سوادآموزي استان با بيان اين پرسش كه هدف از سوادآموزي چيست، گفت: اگر سواد را كليد گشايش دنياي علم، دانش، جامعه شناسي، معرفت و عرفان بدانيم، بي گمان سواد ارزشمندترين كليد براي دستيابي به اهداف توسعه است.

استاندار با بيان اينكه استان در برابر همۀ شهروندانش مسئول است، افزود: حق شهروندي همۀ افراد چه بومي و چه غيربومي در سوادآموزي محترم است و كوشش استان، ايجاد انگيزۀ باسوادي در ميان همۀ افراد جامعه است.

وي به تأثيرات منفي القا و باورسازي اشاره كرد و دربارۀ سوادآموزي اتباع خارجي گفت: استان در سوادآموزي رتبۀ عالي كسب كرده است با اين حال بايد انگيزۀ سوادآموزي به ويژه در غيربومي ها تقويت شود.

استاندار يزد يادآور شد: استان در برابر افراد خارجي مجاز مسئوليت هايي دارد و در زمينه افراد غيرمجاز نيز براساس قانون عمل مي كند؛ از اين رو، در زمينة سوادآموزي كوشش استان پوشش همۀ افراد، با درك وضعيت و شرايط آنها است.

سوادآموزي، ارزشمندترين كليد براي دستيابي به اهداف توسعه كشوراست

گوگل پلی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author