سرگرداني معلمان آزاد ميان وزارت كار وآموزش و پرورش

سرگرداني معلمان آزاد ميان وزارت كار وآموزش و پرورش

در پي درج مطلب خبرگزاري ايلنا با عنوان « سرگرداني معلمان آزاد ميان وزارت كار وآموزش و پرورش » مورخ 4 فروردين ماه 95  جوابيه سازمان مدارس غيردولتي و توسعه مشاركت هاي مردمي و خانواده  اين وزارتخانه به شرح زير است:

براساس ماده 25 قانون تاسيس و اداره مدارس ومراكز آموزشي و پرورشي غيردولتي كاركنان تمام وقت فاقد پوشش بيمه اي مدارس و مراكز غيردولتي از مزاياي قانون تامين اجتماعي و اصلاحات بعدي آن برخوردار مي شوند . كاركنان پاره وقت فاقد پوشش بيمه اي نيز به نسبت ساعات انجام كار مشمول حمايت هاي مقرر در اين ماده هستند .

بديهي است موسسان مدارس غيردولتي موظف به رعايت مواد قانون بوده و درصورت تخلف مشمول مجازات هاي مواد 34 و 35 قانون مذكور خواهند شد . ضمنا در صورت اعلام موارد و مصاديق ، موضوع از طريق ادارات كل آموزش و پرورش استانها قابل پيگيري است .

سرگرداني معلمان آزاد ميان وزارت كار وآموزش و پرورش

در پي درج مطلب خبرگزاري ايلنا با عنوان « سرگرداني معلمان آزاد ميان وزارت كار وآموزش و پرورش » مورخ 4 فروردين ماه 95  جوابيه سازمان مدارس غيردولتي و توسعه مشاركت هاي مردمي و خانواده  اين وزارتخانه به شرح زير است:

براساس ماده 25 قانون تاسيس و اداره مدارس ومراكز آموزشي و پرورشي غيردولتي كاركنان تمام وقت فاقد پوشش بيمه اي مدارس و مراكز غيردولتي از مزاياي قانون تامين اجتماعي و اصلاحات بعدي آن برخوردار مي شوند . كاركنان پاره وقت فاقد پوشش بيمه اي نيز به نسبت ساعات انجام كار مشمول حمايت هاي مقرر در اين ماده هستند .

بديهي است موسسان مدارس غيردولتي موظف به رعايت مواد قانون بوده و درصورت تخلف مشمول مجازات هاي مواد 34 و 35 قانون مذكور خواهند شد . ضمنا در صورت اعلام موارد و مصاديق ، موضوع از طريق ادارات كل آموزش و پرورش استانها قابل پيگيري است .

سرگرداني معلمان آزاد ميان وزارت كار وآموزش و پرورش

آپدیت آفلاین نود 32 ورژن 5

مرکز فیلم

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author