سازمان زیباسازی شهرداری به دنبال حذف نمادهای ارزشی است/هشدار نسبت به نفوذ جریان غیرانقلابی

سازمان زیباسازی شهرداری به دنبال حذف نمادهای ارزشی است/هشدار نسبت به نفوذ جریان غیرانقلابی
عضو شورای اسلامی شهر تهران با انتقاد از بی‌توجهی شهرداری تهران نسبت به حذف نمادهای مقاومت از سطح شهر گفت: مدت‌هاست نگرانی عده‌ای از نمایندگان نسبت به رفتارهای معنادار سازمان زیباسازی دغدغه شده است.

سازمان زیباسازی شهرداری به دنبال حذف نمادهای ارزشی است/هشدار نسبت به نفوذ جریان غیرانقلابی

عضو شورای اسلامی شهر تهران با انتقاد از بی‌توجهی شهرداری تهران نسبت به حذف نمادهای مقاومت از سطح شهر گفت: مدت‌هاست نگرانی عده‌ای از نمایندگان نسبت به رفتارهای معنادار سازمان زیباسازی دغدغه شده است.
سازمان زیباسازی شهرداری به دنبال حذف نمادهای ارزشی است/هشدار نسبت به نفوذ جریان غیرانقلابی

آهنگ جدید

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author