رشد نوآموزان مناطق دوزبانه از 37 هزار نفر در سال 92 به بيش از 106 هزار نفر در سال 94

رشد نوآموزان مناطق دوزبانه از 37 هزار نفر در سال 92 به بيش از 106 هزار نفر در سال 94

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش  به نقل از معاونت آموزش ابتدايي، رخساره فضلي در نشست وزيرآموزش و پرورش با مديران حوزه معاونت آموزش ابتدايي كه در ساختمان مرحوم علاقه مندان برگزار شد، به راهكار 1-5 و 3-5 سند تحول بنيادين، در خصوص جايگاه آموزش و پرورش پيش دبستاني اشاره و اظهاركرد: تا قبل از تشكيل دولت تدبير و اميد پيش دبستاني از رويكرد غيردولتي صرف و بي برنامگي برخوردار بوده است.

مديركل دفتر آموزش پيش دبستاني وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اين كه اين دفتر به آسيب شناسي وضع موجود پيش دبستاني از حيث ملي، قانوني،آموزشي از ابتداي دولت جديدپرداخته است، تصريح كرد: استقرار مديريت يكپارجه پيش دبستاني ، توسعه كمي و كيفي اين دوره با رويكرد آمايش سرزمين از مولفه هاي مهم در فرايندبرنامه ريزي فعاليت هاي دفتر بوده كه  با قوت بيشتردرحال اجرا ست .

وي با بيان اين كه اجرايي كردن دوره پيش دبستاني نيازمند توجه ويژه به تمام مناطق برخودار، نيمه برخودار و مناطق محروم است، خاطرنشان كرد: آموزش و پرورش دولت يازدهم از ابتداي كار خود با ترسيم مدل مفهومي استقرار دوره وتبيين طيفي از 100 درصد دولتي تا 100درصد غيردولتي براساس ميزان محروميت اقدامات قابل توجهي ارائه كرده است .

فضلي به مصوبات معاونت حقوقي رياست جمهوري وكميسون تعليم وتربيت مبني براخذ مجوز سايردستگاه ها در خصوص فعاليت مهدهاي كودك از وزارت آموزش و پرورش اشارهكرد وافزود: دفترآموزش پيش دبستاني به منظور عملياتي كردن سياست هاي ابلاغي مقام معظم رهبري و اهداف كلان سند تحول بنيادين آيين نامه اجرايي اين دوره را تدوين كرده وهم اكنون در دستوركار شوراي عالي آموزش و پرورش قرار گرفته است .

وي به ظرفيت هاي كلاس هاي چند پايه و مقايسه تعداد نوآموزان در سال هاي 92 و 94 اشاره كرد وافزود: روند رو به رشد نوآموزان مناطق دوزبانه از 37 هزار و 500 نفر در سال 92 به بيش از 106 هزار نفر در سال 94 رسيده است.

فضلي تدوين نظام جامع شايستگي حرفه اي مربيان پيش دبستاني ومداخله بهنگام درآموزش و تربيت نوآموزان داراي نيازهاي ويژه را از اولويت هاي دفتر آموزش پيش دبستاني عنوان كرد.

رشد نوآموزان مناطق دوزبانه از 37 هزار نفر در سال 92 به بيش از 106 هزار نفر در سال 94

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش  به نقل از معاونت آموزش ابتدايي، رخساره فضلي در نشست وزيرآموزش و پرورش با مديران حوزه معاونت آموزش ابتدايي كه در ساختمان مرحوم علاقه مندان برگزار شد، به راهكار 1-5 و 3-5 سند تحول بنيادين، در خصوص جايگاه آموزش و پرورش پيش دبستاني اشاره و اظهاركرد: تا قبل از تشكيل دولت تدبير و اميد پيش دبستاني از رويكرد غيردولتي صرف و بي برنامگي برخوردار بوده است.

مديركل دفتر آموزش پيش دبستاني وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اين كه اين دفتر به آسيب شناسي وضع موجود پيش دبستاني از حيث ملي، قانوني،آموزشي از ابتداي دولت جديدپرداخته است، تصريح كرد: استقرار مديريت يكپارجه پيش دبستاني ، توسعه كمي و كيفي اين دوره با رويكرد آمايش سرزمين از مولفه هاي مهم در فرايندبرنامه ريزي فعاليت هاي دفتر بوده كه  با قوت بيشتردرحال اجرا ست .

وي با بيان اين كه اجرايي كردن دوره پيش دبستاني نيازمند توجه ويژه به تمام مناطق برخودار، نيمه برخودار و مناطق محروم است، خاطرنشان كرد: آموزش و پرورش دولت يازدهم از ابتداي كار خود با ترسيم مدل مفهومي استقرار دوره وتبيين طيفي از 100 درصد دولتي تا 100درصد غيردولتي براساس ميزان محروميت اقدامات قابل توجهي ارائه كرده است .

فضلي به مصوبات معاونت حقوقي رياست جمهوري وكميسون تعليم وتربيت مبني براخذ مجوز سايردستگاه ها در خصوص فعاليت مهدهاي كودك از وزارت آموزش و پرورش اشارهكرد وافزود: دفترآموزش پيش دبستاني به منظور عملياتي كردن سياست هاي ابلاغي مقام معظم رهبري و اهداف كلان سند تحول بنيادين آيين نامه اجرايي اين دوره را تدوين كرده وهم اكنون در دستوركار شوراي عالي آموزش و پرورش قرار گرفته است .

وي به ظرفيت هاي كلاس هاي چند پايه و مقايسه تعداد نوآموزان در سال هاي 92 و 94 اشاره كرد وافزود: روند رو به رشد نوآموزان مناطق دوزبانه از 37 هزار و 500 نفر در سال 92 به بيش از 106 هزار نفر در سال 94 رسيده است.

فضلي تدوين نظام جامع شايستگي حرفه اي مربيان پيش دبستاني ومداخله بهنگام درآموزش و تربيت نوآموزان داراي نيازهاي ويژه را از اولويت هاي دفتر آموزش پيش دبستاني عنوان كرد.

رشد نوآموزان مناطق دوزبانه از 37 هزار نفر در سال 92 به بيش از 106 هزار نفر در سال 94

خرید vpn سرور آمریکا

فانتزی

label, , , , , , , , , , , , ,

About the author