راهیابی 106طرح برگزیده به مرحله استانی جشنواره جابربن حیان

راهیابی 106طرح برگزیده به مرحله استانی جشنواره جابربن حیان

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان هرمزگان؛ علی کرمپور درششمین جشنواره پروژه های علمی جابربن حیان وجشنواره دانش آموزان مولف اظهار كرد: سند تحول بنیادین آموزش و پرورش براساس آموزش های مهارت محورتوجه ویژه ای به پرورش استعدادهای علمی دانش آموزان دارد که دراین راهبرد دانش همراه با فن آوری و پژوهش مد نظراست.

وی تصریح کرد: با توجه به نقش زیربنایی آموزش ابتدایی درنظام تعلیم و تربیت، رویکرد سند تحول بنیادین به این دوره تحصیلی،آموزش های مهارت محوراست و برنقش یادگیری پروژه محور و پروژه دریادگیری تاکید جدی دارد.

مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان همچنین گفت: براساس راهبرد سند تحول بنیادین به عنوان نقشه راه نظام آموزشی کشور،جشنواره جابر بن حیان علاوه بریادگیری پروژه محور، تقویت میل یادگیری دردانش آموزان با ماهیت هیجانی واکتشافی وهمچنین مرتبط ساختن دانش و فن آوری با زندگی و فرهنگ جامعه را دنبال می کند.

کرمپور با تاکید براینکه هیچ برنامه ای در دوره ابتدایی رقابتی نیست، اظهار کرد: همه برنامه ها در این دوره تحصیلی با نگاه پیش برنده و با مشارکت همه دانش آموزان تدوین و اجرایی می شود.

مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان ازجشنواره جابربن حیان را مصداق عینی تحقق شعارسال با نگاه اقدام وعمل عنوان كرد وگفت: این جشنواره درسه مرحله آموزشگاهی، منطقه ای و کشوری  برگزارمی شود که درمرحله آموزشگاهی 50هزار دانش آموزاز سراسراستان مشارکت فعال داشتند.

وی گفت: پس از مرحله آموزشگاهی در نهایت  106اثر به مرحله استانی راه پیداکرد و با ارزیابی هیات داوران پنج اثربرگزیده به مرحله کشوری راه خواهند یافت .

كرمپور گفت: انتخاب این تعداد اثر به معنی نادیده گرفتن آثار و توانمندی دانش آموزان نیست و تلاش و ابتکار و نبوغ همه دانش آموزان مد نظرخواهد بود.

راهیابی 106طرح برگزیده به مرحله استانی جشنواره جابربن حیان

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان هرمزگان؛ علی کرمپور درششمین جشنواره پروژه های علمی جابربن حیان وجشنواره دانش آموزان مولف اظهار كرد: سند تحول بنیادین آموزش و پرورش براساس آموزش های مهارت محورتوجه ویژه ای به پرورش استعدادهای علمی دانش آموزان دارد که دراین راهبرد دانش همراه با فن آوری و پژوهش مد نظراست.

وی تصریح کرد: با توجه به نقش زیربنایی آموزش ابتدایی درنظام تعلیم و تربیت، رویکرد سند تحول بنیادین به این دوره تحصیلی،آموزش های مهارت محوراست و برنقش یادگیری پروژه محور و پروژه دریادگیری تاکید جدی دارد.

مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان همچنین گفت: براساس راهبرد سند تحول بنیادین به عنوان نقشه راه نظام آموزشی کشور،جشنواره جابر بن حیان علاوه بریادگیری پروژه محور، تقویت میل یادگیری دردانش آموزان با ماهیت هیجانی واکتشافی وهمچنین مرتبط ساختن دانش و فن آوری با زندگی و فرهنگ جامعه را دنبال می کند.

کرمپور با تاکید براینکه هیچ برنامه ای در دوره ابتدایی رقابتی نیست، اظهار کرد: همه برنامه ها در این دوره تحصیلی با نگاه پیش برنده و با مشارکت همه دانش آموزان تدوین و اجرایی می شود.

مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان ازجشنواره جابربن حیان را مصداق عینی تحقق شعارسال با نگاه اقدام وعمل عنوان كرد وگفت: این جشنواره درسه مرحله آموزشگاهی، منطقه ای و کشوری  برگزارمی شود که درمرحله آموزشگاهی 50هزار دانش آموزاز سراسراستان مشارکت فعال داشتند.

وی گفت: پس از مرحله آموزشگاهی در نهایت  106اثر به مرحله استانی راه پیداکرد و با ارزیابی هیات داوران پنج اثربرگزیده به مرحله کشوری راه خواهند یافت .

كرمپور گفت: انتخاب این تعداد اثر به معنی نادیده گرفتن آثار و توانمندی دانش آموزان نیست و تلاش و ابتکار و نبوغ همه دانش آموزان مد نظرخواهد بود.

راهیابی 106طرح برگزیده به مرحله استانی جشنواره جابربن حیان

آپدیت آفلاین نود 32 ورژن 5

گوشی موبایل

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author