دريافت هرگونه وجهي به غير از مبلغ قرارداد الكترونيكي در حين ثبت نام ممنوع است

دريافت هرگونه وجهي به غير از مبلغ قرارداد الكترونيكي در حين ثبت نام ممنوع است

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش وپرورش، مرضيه گرد درخصوص شهريه مدارس غيردولتي در سال تصحيلي 96-95، اظهار كرد:به منظور تعيين نرخ شهريه مصوب ( شهريه ثابت و فوق برنامه) مدارس غير دولتي مؤسسان مدارس موظفند براساس الگو، اطلاعات لازم رادرسامانه نرم‌افزاري مربوطه(سایت اداره كل مدارس ومراكزغير دولتي) پيشنهاد تا پس از بررسي و تاييد، شوراي تعيين شهريه ادارات آموزش و پرورش شهرستان، منطقه و ناحيه ميزان شهريه مدارس از طريق نرم افزار محاسبه و شهريه تصويبي ابلاغ مي شود.

وي افزود: درهنگام ثبت‌نام ميزان ساعات فعاليت‌هاي آموزشي و فوق برنامه به رويت اولياي دانش آموز مي رسد و موسس مدرسه غيردولتي موظف مي باشد مطابق برنامه آموزشي شهريه مصوب را با انعقاد قرارداد كه به صورت الكترونيكي‌وطي دونسخه ازطريق سامانه چاپ مي شود از اوليا اخذوبه حساب مدرسه واريز شود.

رئيس سازمان مدارس غيردولتي، توسعه مشاركت هاي مردمي و خانواده با بيان اينكه دريافت هرگونه وجهي به غير از مبلغ مندرج در قرارداد الكترونيكي در حين ثبت نام ممنوع است ، تصريح كرد: دريافت وجوه خدمات ويژه پس ازتصويب انجمن اوليا وتأييد منطقه وپس از شروع سال تحصيلي امكان پذيراست .

گردخاطرنشان كرد: هم اكنون كميته هاي  نظارت مناطق وتيم هاي نظارتي وظيفه بازديد ازمدارس وبررسي عملكرد ثبت نام ودريافت شهريه راعهده دارمي باشند و در صورت تخلف مؤسسين ، مراتب ازسوي مناطق وادارت كل آموزش وپرورش قابل پي گيري است و ازسوي شوراي نظارت استان ها ومركزي برابر ماده 34 قانون تاسيس واداره مدارس و مراكزآموزشي غيردولتي برخورد قانوني صورت مي پذيرد.

دريافت هرگونه وجهي به غير از مبلغ قرارداد الكترونيكي در حين ثبت نام ممنوع است

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش وپرورش، مرضيه گرد درخصوص شهريه مدارس غيردولتي در سال تصحيلي 96-95، اظهار كرد:به منظور تعيين نرخ شهريه مصوب ( شهريه ثابت و فوق برنامه) مدارس غير دولتي مؤسسان مدارس موظفند براساس الگو، اطلاعات لازم رادرسامانه نرم‌افزاري مربوطه(سایت اداره كل مدارس ومراكزغير دولتي) پيشنهاد تا پس از بررسي و تاييد، شوراي تعيين شهريه ادارات آموزش و پرورش شهرستان، منطقه و ناحيه ميزان شهريه مدارس از طريق نرم افزار محاسبه و شهريه تصويبي ابلاغ مي شود.

وي افزود: درهنگام ثبت‌نام ميزان ساعات فعاليت‌هاي آموزشي و فوق برنامه به رويت اولياي دانش آموز مي رسد و موسس مدرسه غيردولتي موظف مي باشد مطابق برنامه آموزشي شهريه مصوب را با انعقاد قرارداد كه به صورت الكترونيكي‌وطي دونسخه ازطريق سامانه چاپ مي شود از اوليا اخذوبه حساب مدرسه واريز شود.

رئيس سازمان مدارس غيردولتي، توسعه مشاركت هاي مردمي و خانواده با بيان اينكه دريافت هرگونه وجهي به غير از مبلغ مندرج در قرارداد الكترونيكي در حين ثبت نام ممنوع است ، تصريح كرد: دريافت وجوه خدمات ويژه پس ازتصويب انجمن اوليا وتأييد منطقه وپس از شروع سال تحصيلي امكان پذيراست .

گردخاطرنشان كرد: هم اكنون كميته هاي  نظارت مناطق وتيم هاي نظارتي وظيفه بازديد ازمدارس وبررسي عملكرد ثبت نام ودريافت شهريه راعهده دارمي باشند و در صورت تخلف مؤسسين ، مراتب ازسوي مناطق وادارت كل آموزش وپرورش قابل پي گيري است و ازسوي شوراي نظارت استان ها ومركزي برابر ماده 34 قانون تاسيس واداره مدارس و مراكزآموزشي غيردولتي برخورد قانوني صورت مي پذيرد.

دريافت هرگونه وجهي به غير از مبلغ قرارداد الكترونيكي در حين ثبت نام ممنوع است

پرشین موزیک

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author