درخواست رئیس جمهور برای عدم دخالت اعضای دولت در تعیین رئیس مجلس دهم

درخواست رئیس جمهور برای عدم دخالت اعضای دولت در تعیین رئیس مجلس دهم
معاون پارلمانی رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه تعیین رئیس و هیأت رئیسه مجلس دهم صرفاً جزء وظایف نمایندگان منتخب مردم است، گفت: رئیس‌جمهور نیز در این خصوص مصرانه از اعضای هیأت دولت خواسته‌اند تا ورود نکنند.

درخواست رئیس جمهور برای عدم دخالت اعضای دولت در تعیین رئیس مجلس دهم

معاون پارلمانی رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه تعیین رئیس و هیأت رئیسه مجلس دهم صرفاً جزء وظایف نمایندگان منتخب مردم است، گفت: رئیس‌جمهور نیز در این خصوص مصرانه از اعضای هیأت دولت خواسته‌اند تا ورود نکنند.
درخواست رئیس جمهور برای عدم دخالت اعضای دولت در تعیین رئیس مجلس دهم

فروش بک لینک

خرم خبر

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author