خیرین مدرسه ساز پشتوانه های توانمند آموزش و پرورش هستند

خیرین مدرسه ساز پشتوانه های توانمند آموزش و پرورش هستند

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان لرستان، گودرز کریمی فر خیر مدرسه ساز را تلفیقی از کلید واژه های خیرخواه ،یارا و رها عنوان کرد و افزود : خیرین مدرسه ساز انسانهای بزرگی هستند که معتقدند : بزرگی بایدت ،بخشندگی کن/ که دانه تا نیفشانی نروید

وی در ادامه  یکی از سیاست های آموزش و پرورش را توسعه مشارکت های عمومی در این نهاد دانست و اظهار داشت: یکی از برنامه های جدی در آموزش و پرورش فراهم کردن بستر مناسب برای حضور خیرین مدرسه سازدر توسعه فضاهای آموزشی و استقرار عدالت آموزشی  است.

کریمی فر با اشاره به اینکه آموزش و پرورش بزرگترین فصل مشترک حاکمیت و ملت و مهمترین مولد منابع انسانی است، بیان داشت: همکاری ، همیاری ،همراهی خیرین مدرسه ساز، مدرسه یار و مدرسه دار  با آموزش و پرورش ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

مدیرکل آموزش و پرورش لرستان افزود: نگاه تعاملی و تفاهمی بین آموزش و پرورش و خیرین مدرسه ساز می تواند توسعه عدالت آموزشی را در امر مدرسه سازی و سخت افزاری ارتقا دهد.

کریمی فر جهاد مدرسه سازی و مدرسه سازی جهادی  را از برنامه های جدی آموزش و پرورش لرستان دانست و گفت: این امر  با همکاری  و همت عالی خیرین مدرسه ساز امکان پذیر است.

وی با اشاره به تعداد چهار هزار و ۲۰۷ آموزشگاه در لرستان افزود : این آموزشگاه ها در قالب ۱۵ هزار کلاس درس، ۲۵ منطقه و شهرستان و ۳۲۰ هزار دانش آموز بوده که نیازمند همت خیرین مدرسه ساز هستند.

مدیرکل آموزش و پرورش لرستان با اشاره به اینکه در سطح استان ۴۳۵ مدرسه تخریبی وجود دارد، افزود: این مدارس در قالب هزار و ۳۱۵  کلاس درس هستند.

کریمی فر یادآور شد: تا کنون حدود 256 پروژه خیر ساز تحویل آموزش و پرورش لرستان شده است.

کریمی فر در ادامه تصریح کرد : مدرسه سازان جهاد گران واقعی اند و کار خیرین ، کاری مانا و پایدار است ،به همین خاطر معتقدم خیرین بیت الغزل آموزش و پرورش هستند

مدیرکل آموزش و پرورش لرستان تجهیز و توسعه هنرستان های استان را یکی از برنامه های جدی آموزش و پرورش دانست و گفت: نگاه خیرخواهانه خیرین به توسعه و تجهیز هنرستان ها و سالن های ورزشی مورد توقع معلمین و دانش آموزان به عنوان دو عنصر مهم در سند تحول بنیادین  است.

کریمی فر در ادامه خیرین مدرسه ساز را از سرمایه های بی بدیل کشور خواند و گفت : امیدواریم با مشارکت همه دستگاههای اجرایی و خیرین در آینده شاهد استقرار عدالت آموزشی در نقاط محروم و صعب العبور و اعتلای علمی و فرهنگی فرزندان این مرز و بوم باشیم.

خیرین مدرسه ساز پشتوانه های توانمند آموزش و پرورش هستند

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان لرستان، گودرز کریمی فر خیر مدرسه ساز را تلفیقی از کلید واژه های خیرخواه ،یارا و رها عنوان کرد و افزود : خیرین مدرسه ساز انسانهای بزرگی هستند که معتقدند : بزرگی بایدت ،بخشندگی کن/ که دانه تا نیفشانی نروید

وی در ادامه  یکی از سیاست های آموزش و پرورش را توسعه مشارکت های عمومی در این نهاد دانست و اظهار داشت: یکی از برنامه های جدی در آموزش و پرورش فراهم کردن بستر مناسب برای حضور خیرین مدرسه سازدر توسعه فضاهای آموزشی و استقرار عدالت آموزشی  است.

کریمی فر با اشاره به اینکه آموزش و پرورش بزرگترین فصل مشترک حاکمیت و ملت و مهمترین مولد منابع انسانی است، بیان داشت: همکاری ، همیاری ،همراهی خیرین مدرسه ساز، مدرسه یار و مدرسه دار  با آموزش و پرورش ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

مدیرکل آموزش و پرورش لرستان افزود: نگاه تعاملی و تفاهمی بین آموزش و پرورش و خیرین مدرسه ساز می تواند توسعه عدالت آموزشی را در امر مدرسه سازی و سخت افزاری ارتقا دهد.

کریمی فر جهاد مدرسه سازی و مدرسه سازی جهادی  را از برنامه های جدی آموزش و پرورش لرستان دانست و گفت: این امر  با همکاری  و همت عالی خیرین مدرسه ساز امکان پذیر است.

وی با اشاره به تعداد چهار هزار و ۲۰۷ آموزشگاه در لرستان افزود : این آموزشگاه ها در قالب ۱۵ هزار کلاس درس، ۲۵ منطقه و شهرستان و ۳۲۰ هزار دانش آموز بوده که نیازمند همت خیرین مدرسه ساز هستند.

مدیرکل آموزش و پرورش لرستان با اشاره به اینکه در سطح استان ۴۳۵ مدرسه تخریبی وجود دارد، افزود: این مدارس در قالب هزار و ۳۱۵  کلاس درس هستند.

کریمی فر یادآور شد: تا کنون حدود 256 پروژه خیر ساز تحویل آموزش و پرورش لرستان شده است.

کریمی فر در ادامه تصریح کرد : مدرسه سازان جهاد گران واقعی اند و کار خیرین ، کاری مانا و پایدار است ،به همین خاطر معتقدم خیرین بیت الغزل آموزش و پرورش هستند

مدیرکل آموزش و پرورش لرستان تجهیز و توسعه هنرستان های استان را یکی از برنامه های جدی آموزش و پرورش دانست و گفت: نگاه خیرخواهانه خیرین به توسعه و تجهیز هنرستان ها و سالن های ورزشی مورد توقع معلمین و دانش آموزان به عنوان دو عنصر مهم در سند تحول بنیادین  است.

کریمی فر در ادامه خیرین مدرسه ساز را از سرمایه های بی بدیل کشور خواند و گفت : امیدواریم با مشارکت همه دستگاههای اجرایی و خیرین در آینده شاهد استقرار عدالت آموزشی در نقاط محروم و صعب العبور و اعتلای علمی و فرهنگی فرزندان این مرز و بوم باشیم.

خیرین مدرسه ساز پشتوانه های توانمند آموزش و پرورش هستند

دانلود سرا

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author