حقوق 21 هزار ائمه جماعت درمدارس عقب افتاده است

حقوق 21 هزار ائمه جماعت درمدارس عقب افتاده است

در پي درج مطلب در روزنامه وقايع اتفاقيه با عنوان « حقوق 21 هزار ائمه جماعت درمدارس عقب افتاده است  » مورخ17/3/95  جوابيه معاونت توسعه مديريت و پشتيباني اين وزارتخانه به شرح زير است :

در سال 1394 با وجود محدوديت هاي مالي وتنگناهاي اعتباري مجموعا مبلغ نود و يك ميليارد و هفتصد و پنجاه ميليون (000/000/750/91) ريال براي پرداخت حق القدم ائمه جماعات مدارس تامين و به ادارات كل آموزش و پرورش استان ها ابلاغ اعتبار شده است .

حقوق 21 هزار ائمه جماعت درمدارس عقب افتاده است

در پي درج مطلب در روزنامه وقايع اتفاقيه با عنوان « حقوق 21 هزار ائمه جماعت درمدارس عقب افتاده است  » مورخ17/3/95  جوابيه معاونت توسعه مديريت و پشتيباني اين وزارتخانه به شرح زير است :

در سال 1394 با وجود محدوديت هاي مالي وتنگناهاي اعتباري مجموعا مبلغ نود و يك ميليارد و هفتصد و پنجاه ميليون (000/000/750/91) ريال براي پرداخت حق القدم ائمه جماعات مدارس تامين و به ادارات كل آموزش و پرورش استان ها ابلاغ اعتبار شده است .

حقوق 21 هزار ائمه جماعت درمدارس عقب افتاده است

قدیر نیوز

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author