حسین ذوالفقاری رییس ستاد مرکزی اربعین حسینی شد

حسین ذوالفقاری رییس ستاد مرکزی اربعین حسینی شد
وزیر کشور در حکمی حسین ذوالفقاری معاون امنیتی و انتظامی این وزارتخانه را به عنوان رییس ستاد مرکزی اربعین حسینی منصوب کرد.

حسین ذوالفقاری رییس ستاد مرکزی اربعین حسینی شد

وزیر کشور در حکمی حسین ذوالفقاری معاون امنیتی و انتظامی این وزارتخانه را به عنوان رییس ستاد مرکزی اربعین حسینی منصوب کرد.
حسین ذوالفقاری رییس ستاد مرکزی اربعین حسینی شد

car

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author