توزيع 64ميليون ليوان شير به مدارس استان در سال جاري

توزيع 64ميليون ليوان شير به مدارس استان در سال جاري

به گزارش مركزاطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش وپرورش به نقل از استان  خراسان رضوي ، عليرضا كاظمي در همايش تبادل نظر وتجليل ازمديران عامل شركت هاي لبني طرف قراردادشيرمدارس كه گفت: استان خراسان رضوي درسال گذشته به لحاظ كمي وكيفي درتوزيع شير مدارس كشور پيشتازبوده است.

مديركل آموزش وپرورش خراسان رضوي با تاكيد براين نكته كه جمع دانش آموزي نبايد ازشير مدارس محروم شود افزود:درسال تحصيلي جديد ضمن تداوم سياست هاي گذشته واستفاده از ظرفيت هاي داخل استان وهمه ي كارخانه هاي توليد فراورده هاي لبني بحث تغذيه با شير رايگان به اندازه ي سال گذشته هدف گذاري شده وساير فراورده هاي لبني نيزاستفاده شود.

توزيع 64ميليون ليوان شير به مدارس استان در سال جاري

به گزارش مركزاطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش وپرورش به نقل از استان  خراسان رضوي ، عليرضا كاظمي در همايش تبادل نظر وتجليل ازمديران عامل شركت هاي لبني طرف قراردادشيرمدارس كه گفت: استان خراسان رضوي درسال گذشته به لحاظ كمي وكيفي درتوزيع شير مدارس كشور پيشتازبوده است.

مديركل آموزش وپرورش خراسان رضوي با تاكيد براين نكته كه جمع دانش آموزي نبايد ازشير مدارس محروم شود افزود:درسال تحصيلي جديد ضمن تداوم سياست هاي گذشته واستفاده از ظرفيت هاي داخل استان وهمه ي كارخانه هاي توليد فراورده هاي لبني بحث تغذيه با شير رايگان به اندازه ي سال گذشته هدف گذاري شده وساير فراورده هاي لبني نيزاستفاده شود.

توزيع 64ميليون ليوان شير به مدارس استان در سال جاري

اخبار دنیای موبایل و تکنولوژی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author