تنبيه روحي يك دانش آموز درتهران

تنبيه روحي يك دانش آموز درتهران

در پي درج مطلب در روزنامه شهروند با عنوان « تنبيه روحي يك دانش آموز درتهران  » مورخ5/3/95  جوابيه اداره كل آموزش و پرورش شهر تهران را به نقل از انجمن اوليا و مربيان مدرسه فدك به شرح زير است:

1ولي دانش آموز مدعي شده كه دو ماه است شهريه پرداخت نكرده «آلان دو ماه است كه متاسفانه نتوانسته ام بپردازم »  بر خلاف اظهارات  اين ولي گرامي تصوير چكهاي موجود نشان مي دهد كه 5 طغري چك ايشان برگشت خورده و دو طغري نيز هنوز به تاريخ وصول نرسيده و عملا ايشان حدود دو ميليون تومان به مدرسه نپرداخته است .

2ولي محترم دانش آموز مدعي شده درگفتگو با آن رسانه وزين  مدعي شده كه به فرزندش هيچ جايزه اي داده نشده است . بررسي ها و مستندات نشان مي دهد  كه جايزه همه دانش آموزان خودكار آويزگردن بوده كه به همه اهدا شده و به گردن فرزند ايشان و سايردانش آموزان آويز شده است .همچنين فرزند ايشان درمسابقه مكعب سازي برنده شده و با تشويق ، جايزه اختصاصي هم دريافت نموده است كه عكسها و فيلم ها موجود مي باشد .

3ايشان مدعي گرديده كه درزمستان از كلاس هنر حذف گرديده درحاليكه فيلم ها و عكس هاي موجود خلاف اين گفته را ثابت مي كند . در تصاوير موجود فرزند ايشان درحال خواندن سرود و نواختن موسيقي ديده مي شود و همچنين در كلاس هاي هنر ، سرود و تئاتر و كلاس هاي ترميك زبان (هفته اي دوجلسه ) شركت كرده است .بعلاوه در اردوي بوستان جوانمردان (4/7/94) ، آسمان نماي تهران (17/8/94)، سينماي دهكده (5/11/94)، ، سيرك آفتاب (12/2/95) و اردوي شهرري و پارك بانو (19/2/95) شركت كرده است .

4وي مدعي شده كه شهريه را با تاخير پرداخت كرده درحاليكه گواهي عدم پرداخت چكها نشان مي دهد كه ايشان اصولا بيش از دو ميليون تومان از شهريه را پرداخت نكرده است .

5ولي دانش آموز در اين گفتگو مدعي است كه اسم دختر من را نخوانده اند و تشويق نشده در فيلم موجود صداي تشويق ها ساير دانش اموزان و بردن نام فرزند ايشان بيانگر اين واقعيت است كه از اين دانش اموز تقدير شده  شوق و ذوق فرزند ايشان نيز دقيقا مشهود است .

6ولي محترم دانش آموز يا روزنامه شهروند ، كشور را به بي اخلاقي متهم مي كنند آيا درج خبر خلاف واقع و نشر يك ادعاي غير واقعي آن هم  بدون بررسي ودرخواست مستندات و قضاوت بدون تحقيق وبدون دريافت هرگونه ادله ،درباره ي نهاد مقدس و حساس مدرسه در يك روزنامه كثير الانتشار وناديده گرفتن زحمات و تلاش هاي جمع كثيري از معلمان و كادر اداري يك مدرسه و ايجاد حاشيه در دستگاه تعليم وتربيت و تهيه خوراك براي رسانه هاي خارجي از طرف يك نشريه كه با بودجه دولت ارتزاق مي كند  ناديده گرفتن اصول حرفه اي و اخلاق ر سانه اي و تشويش اذهان عمومي نيست ؟

7ايشان از حالات روحي بد فرزندشان گفته اند درحاليكه درهمان روز تشويق دانش آموزان و شوق و ذوق دانش آموز در عكسها و فيلم ها كاملا مشخص است ومتاسفانه اين پدر گرامي براي خواسته خود فرزند معصومش را وسيله قرار داده است .

8اين پدر ارجمندمدعي است كه بيست دقيقه زودتر محل را ترك كرده درحاليكه عكسها و فيلم هاي موجود گواه است كه ايشان اصلا در اين برنامه حضور نداشته و همسر گرامي ايشان درمراسم حاضربوده است .

9–  مجددا تاكيد مي گردد دانش آموز مورد اشاره در گزارش غير واقعي روزنامه شهروند  علي رغم عدم پرداخت شهريه از طرف اوليا خود دركليه فعاليت هاي مدرسه و كلاس هاي آموزشي حضور داشته ولكن درجشن تكليف به علت عدم رضايت والدين شركت نكرده است  . اين مراسم درفرهنگ سراي قرآن مجيد در تاريخ 1/2/95 برگزار شده و گواهينامه مربوطه به خاطر عدم حضور ايشان به صورت سفيد صادر و موجود است. مضافا اينكه مدرسه با هزينه خود چادر ، ملزومات و كيف مراسم را آماده نموده كه به صورت بسته بندي هنوز موجود است . همچنين پدر گرامي اين دانش آموز روز قبل از اين مصاحبه سراسر كذب ، به مدرسه مراجعه و خواستار دريافت چكهاي خود و تعويض آنها با يك چك گرديده تا حساب بانكي خود را اصلاح نمايد ولي با مخالفت مدرسه روبرو شده است.                   

لازم به ذكر است كليه مستندات اين جوابيه در اين مركز موجود است كه به دليل رعايت شان و منزلت دانش آموز به رسانه ها ارسال نگرديده است.

تنبيه روحي يك دانش آموز درتهران

در پي درج مطلب در روزنامه شهروند با عنوان « تنبيه روحي يك دانش آموز درتهران  » مورخ5/3/95  جوابيه اداره كل آموزش و پرورش شهر تهران را به نقل از انجمن اوليا و مربيان مدرسه فدك به شرح زير است:

1ولي دانش آموز مدعي شده كه دو ماه است شهريه پرداخت نكرده «آلان دو ماه است كه متاسفانه نتوانسته ام بپردازم »  بر خلاف اظهارات  اين ولي گرامي تصوير چكهاي موجود نشان مي دهد كه 5 طغري چك ايشان برگشت خورده و دو طغري نيز هنوز به تاريخ وصول نرسيده و عملا ايشان حدود دو ميليون تومان به مدرسه نپرداخته است .

2ولي محترم دانش آموز مدعي شده درگفتگو با آن رسانه وزين  مدعي شده كه به فرزندش هيچ جايزه اي داده نشده است . بررسي ها و مستندات نشان مي دهد  كه جايزه همه دانش آموزان خودكار آويزگردن بوده كه به همه اهدا شده و به گردن فرزند ايشان و سايردانش آموزان آويز شده است .همچنين فرزند ايشان درمسابقه مكعب سازي برنده شده و با تشويق ، جايزه اختصاصي هم دريافت نموده است كه عكسها و فيلم ها موجود مي باشد .

3ايشان مدعي گرديده كه درزمستان از كلاس هنر حذف گرديده درحاليكه فيلم ها و عكس هاي موجود خلاف اين گفته را ثابت مي كند . در تصاوير موجود فرزند ايشان درحال خواندن سرود و نواختن موسيقي ديده مي شود و همچنين در كلاس هاي هنر ، سرود و تئاتر و كلاس هاي ترميك زبان (هفته اي دوجلسه ) شركت كرده است .بعلاوه در اردوي بوستان جوانمردان (4/7/94) ، آسمان نماي تهران (17/8/94)، سينماي دهكده (5/11/94)، ، سيرك آفتاب (12/2/95) و اردوي شهرري و پارك بانو (19/2/95) شركت كرده است .

4وي مدعي شده كه شهريه را با تاخير پرداخت كرده درحاليكه گواهي عدم پرداخت چكها نشان مي دهد كه ايشان اصولا بيش از دو ميليون تومان از شهريه را پرداخت نكرده است .

5ولي دانش آموز در اين گفتگو مدعي است كه اسم دختر من را نخوانده اند و تشويق نشده در فيلم موجود صداي تشويق ها ساير دانش اموزان و بردن نام فرزند ايشان بيانگر اين واقعيت است كه از اين دانش اموز تقدير شده  شوق و ذوق فرزند ايشان نيز دقيقا مشهود است .

6ولي محترم دانش آموز يا روزنامه شهروند ، كشور را به بي اخلاقي متهم مي كنند آيا درج خبر خلاف واقع و نشر يك ادعاي غير واقعي آن هم  بدون بررسي ودرخواست مستندات و قضاوت بدون تحقيق وبدون دريافت هرگونه ادله ،درباره ي نهاد مقدس و حساس مدرسه در يك روزنامه كثير الانتشار وناديده گرفتن زحمات و تلاش هاي جمع كثيري از معلمان و كادر اداري يك مدرسه و ايجاد حاشيه در دستگاه تعليم وتربيت و تهيه خوراك براي رسانه هاي خارجي از طرف يك نشريه كه با بودجه دولت ارتزاق مي كند  ناديده گرفتن اصول حرفه اي و اخلاق ر سانه اي و تشويش اذهان عمومي نيست ؟

7ايشان از حالات روحي بد فرزندشان گفته اند درحاليكه درهمان روز تشويق دانش آموزان و شوق و ذوق دانش آموز در عكسها و فيلم ها كاملا مشخص است ومتاسفانه اين پدر گرامي براي خواسته خود فرزند معصومش را وسيله قرار داده است .

8اين پدر ارجمندمدعي است كه بيست دقيقه زودتر محل را ترك كرده درحاليكه عكسها و فيلم هاي موجود گواه است كه ايشان اصلا در اين برنامه حضور نداشته و همسر گرامي ايشان درمراسم حاضربوده است .

9–  مجددا تاكيد مي گردد دانش آموز مورد اشاره در گزارش غير واقعي روزنامه شهروند  علي رغم عدم پرداخت شهريه از طرف اوليا خود دركليه فعاليت هاي مدرسه و كلاس هاي آموزشي حضور داشته ولكن درجشن تكليف به علت عدم رضايت والدين شركت نكرده است  . اين مراسم درفرهنگ سراي قرآن مجيد در تاريخ 1/2/95 برگزار شده و گواهينامه مربوطه به خاطر عدم حضور ايشان به صورت سفيد صادر و موجود است. مضافا اينكه مدرسه با هزينه خود چادر ، ملزومات و كيف مراسم را آماده نموده كه به صورت بسته بندي هنوز موجود است . همچنين پدر گرامي اين دانش آموز روز قبل از اين مصاحبه سراسر كذب ، به مدرسه مراجعه و خواستار دريافت چكهاي خود و تعويض آنها با يك چك گرديده تا حساب بانكي خود را اصلاح نمايد ولي با مخالفت مدرسه روبرو شده است.                   

لازم به ذكر است كليه مستندات اين جوابيه در اين مركز موجود است كه به دليل رعايت شان و منزلت دانش آموز به رسانه ها ارسال نگرديده است.

تنبيه روحي يك دانش آموز درتهران

اخبار دنیای دیجیتال

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author