تقويت و نقش و سهم فعاليت هاي تربيت بدني در برنامه هاي آموزش و پرورش

تقويت و نقش و سهم فعاليت هاي تربيت بدني در برنامه هاي آموزش و پرورش

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش ، مهرزاد حميدي در تشريح برنامه هاي معاونت تربيت بدني و سلامت وزارت آموزش و پرورش در سال جديد، اظهاركرد: ارتقاي كيفيت و كميت اجراي درس تربيت بدني و استمرار برنامه هاي المپيادهاي درون مدرسه اي ، كانون هاي ورزشي، برگزاري جشنواره هاي بومي محلي، طرح مدرسه قهرمان، حياط پويا، استانداردسازي فضا و تجهيزات ورزش دانش آموزي كشور و توانمندسازي و ارتقاي نيروي انساني درس تربيت بدني در مدارس كشور از برنامه هاي سال جاري است.

وي افزود: راه اندازي نهضت داوطلبي، توسعه سيستم هاي مديريت اطلاعات و فناوري، توسعه نظام مديريت عملكرد، توسعه پشتيباني و بهره وري منابع مالي، انساني و اجرايي و علمي و تخصصي نمودن فعاليت هاي تربيت بدني و سلامت از راهكارهاي توسعه ارتباطات و تعاملات درون و برون سازماني آموزش و پرورش با نهادهاي مرتبط با فعاليت هاي تربيت بدني و سلامت كشور محسوب مي شود.

حميدي درخصوص برنامه هاي كيفيت بخشي آموزش پيش گيري از آسيب هاي اجتماعي، تصريح كرد: اجراي طرح هاي آموزش مهارت هاي مقابله با آسيب هاي اجتماعي، مدارس عاري از خطر، همكاري خانه و مدرسه، طرح «روي پاي خودم» و «مديريت كلامي درس با رويكرد پيش گيري» از برنامه هاي پيش رو در سال جاري خواهد بود.

معاون تربيت بدني و سلامت وزير آموزش و پرورش از استقرار نظام مراقبت اجتماعي در مدارس خبر داد وگفت : پياده سازي نقشه خطرپذيري مدارس وطرح مداخلات آموزشي و رواني اجتماعي ويژه دانش آموزان در معرض خطر، توسعه نظام مراقبت سلامت جسماني و رواني دانش آموزان، تقويت آموزش مهارت وسواد محيط زيستي و استقرار نظام سلامت ، تحقيق و توسعه منابع انساني از ديگر برنامه هاي معاونت تربيت بدني در سال جاري است.

تقويت و نقش و سهم فعاليت هاي تربيت بدني در برنامه هاي آموزش و پرورش

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش ، مهرزاد حميدي در تشريح برنامه هاي معاونت تربيت بدني و سلامت وزارت آموزش و پرورش در سال جديد، اظهاركرد: ارتقاي كيفيت و كميت اجراي درس تربيت بدني و استمرار برنامه هاي المپيادهاي درون مدرسه اي ، كانون هاي ورزشي، برگزاري جشنواره هاي بومي محلي، طرح مدرسه قهرمان، حياط پويا، استانداردسازي فضا و تجهيزات ورزش دانش آموزي كشور و توانمندسازي و ارتقاي نيروي انساني درس تربيت بدني در مدارس كشور از برنامه هاي سال جاري است.

وي افزود: راه اندازي نهضت داوطلبي، توسعه سيستم هاي مديريت اطلاعات و فناوري، توسعه نظام مديريت عملكرد، توسعه پشتيباني و بهره وري منابع مالي، انساني و اجرايي و علمي و تخصصي نمودن فعاليت هاي تربيت بدني و سلامت از راهكارهاي توسعه ارتباطات و تعاملات درون و برون سازماني آموزش و پرورش با نهادهاي مرتبط با فعاليت هاي تربيت بدني و سلامت كشور محسوب مي شود.

حميدي درخصوص برنامه هاي كيفيت بخشي آموزش پيش گيري از آسيب هاي اجتماعي، تصريح كرد: اجراي طرح هاي آموزش مهارت هاي مقابله با آسيب هاي اجتماعي، مدارس عاري از خطر، همكاري خانه و مدرسه، طرح «روي پاي خودم» و «مديريت كلامي درس با رويكرد پيش گيري» از برنامه هاي پيش رو در سال جاري خواهد بود.

معاون تربيت بدني و سلامت وزير آموزش و پرورش از استقرار نظام مراقبت اجتماعي در مدارس خبر داد وگفت : پياده سازي نقشه خطرپذيري مدارس وطرح مداخلات آموزشي و رواني اجتماعي ويژه دانش آموزان در معرض خطر، توسعه نظام مراقبت سلامت جسماني و رواني دانش آموزان، تقويت آموزش مهارت وسواد محيط زيستي و استقرار نظام سلامت ، تحقيق و توسعه منابع انساني از ديگر برنامه هاي معاونت تربيت بدني در سال جاري است.

تقويت و نقش و سهم فعاليت هاي تربيت بدني در برنامه هاي آموزش و پرورش

فروش بک لینک
label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author