تغيير رويكرد گراميداشت مقام معلم مهمترين دستاورد مركز برنامه ريزي در يكسال اخيراست

تغيير رويكرد گراميداشت مقام معلم مهمترين دستاورد مركز برنامه ريزي در يكسال اخيراست

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش وپرورش، محمد حسين سليمي‌جهرمي در مراسم معارفه اسفنديار چهاربند رئيس جديد مركز برنامه ريزي، منابع انساني و فناوري اطلاعات كه در ساختمان شهيد رجايي برگزار شد، گفت  : سه مقوله برنامه ريزي، منابع انساني و فناوري اطلاعات هرچند درظاهر از هم جدابه نظر مي رسند اما از درون به هم پيوسته هستند و با استفاده از محتواهاي همديگر، حركت هماهنگ و بهتري را در آموزش و پرورش موجب مي شوند .

وي افزود : خدا را شاكريم كه بعد از 8 سال و در فضاي غبارآلودي كه وجود داشت عقلانيت حاكم شد .

سليمي جهرمي ، اصلاح نظام مديريت ، پشتيباني از ساير حوزه ها، مديريت بر درون دادها ، تامين منابع انساني آموزش و پرورش وساماندهي نيروي انساني را از وظايف مركز برنامه ريزي ، منابع انساني، و فناوري اطلاعات دانست وافزود: ما نبايد بر مبناي آنچه كه خود تشخيص مي دهيم عمل كنيم بلكه بايد  براساس شرايط كاربران،  كه نقش اصلي را دارند ، عمل كنيم و به همين دليل گسترده ترين سطح تعامل از طريق مركز با ساير حوزه ها ايجاد كرديم و نتيجه آن آرامشي بود كه حاصل شد.

رئيس سابق مركز برنامه ريزي ،منابع انساني و فناوري اطلاعات اظهاركرد : همواره بايد رو به جلو حركت كنيم هرچند به مطلوب نرسيم بر اين اساس ما در اين مدت به دنبال ايجاد يك نظام برنامه ريزي بوديم كه اگر مستقر شود مي تواند هماهنگي هايي بين  حركات جزيره اي آموزش و پرورش ايجاد كند.

وي حركت جزيره اي در آموزش وپرورش را يك بيماري هميشگي توصيف كرد كه تنها مكانيسم درمان آن وجود يك برنامه هماهنگ دانست كه همه به آن معتقد و وفادار باشند و اين عمل نمي شود مگر اينكه در قالب يك سيستم و نظام طراحي شود و محوريت برنامه براي همه مقبول باشد.

سليمي جهرمي افزود : مدل برنامه ريزي فعلي مورد قبول ما نيست چرا كه در برنامه ريزي ها بايد از مدرسه شروع كنيم و به سمت  بالا بيائيم.

وي در خصوص ساماندهي نيروي انساني گفت : طي هفت ماه جلسات مكرر تلاش كرديم تا دستورالعمل ساماندهي را به نحو تهيه و تنظيم  كنيم كه مورد رضايت حوزه هاي مختلف قرار گيرد كه پس از امضاي وزير آن را به استان ها ارسال كرديم .

رئيس سابق  مركز برنامه ريزي ،منابع انساني و فناوري اطلاعات اظهار كرد : كار ساماندهي بسيار حساس و دشواري است كه اگر ساير حوزه ها همكاري نكنند اين مركز به تنهايي نمي تواند كاري انجام دهد.

وي افزود : ساماندهي وضع آمار،  توليد شاخص ها و تحليل هاي آماري از كارهاي ديگر حوزه طرح و برنامه است كه در اين مدت به خوبي انجام شده است و همچنان ادامه دارد.

سليمي جهرمي تصريح كرد: در بخش  آموزش نيروي انساني و آموزش هاي بلند مدت و كوتاه مدت و جذب نيروهاي جديد به دليل اهميت در اين حوزه بسيار وقت گير و حساس است كه در 14 ماه اخير به خوبي انجام شده است.

وي از ساماندهي آموزش هاي ضمن خدمت خبر داد و افزود: برگزاري دوره هاي ضمن خدمت بسيار منظم شده و براساس سياست هاي آموزش و پرورش سعي كرديم بهره لازم را از آموزش ها بگيريم، هرچند كه از لحاظ منابع مالي بسيار آسيب پذير و نياز به مساعدت دارد.

رئيس سابق مركز برنامه ريزي، منابع انساني و فناوري اطلاعات از يكپارچه سازي سيستم هاي پرسنلي،  مالي خبر داد و افزود: در حوزه دانش آموزي طرح يك كار بنيادي را باهمكاري دانشگاه شهيد رجايي تنظيم كرديم كه در حال انجام مراحل بعدي است.

تغيير رويكرد گراميداشت مقام معلم مهمترين دستاورد مركز برنامه ريزي در يكسال اخيراست

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش وپرورش، محمد حسين سليمي‌جهرمي در مراسم معارفه اسفنديار چهاربند رئيس جديد مركز برنامه ريزي، منابع انساني و فناوري اطلاعات كه در ساختمان شهيد رجايي برگزار شد، گفت  : سه مقوله برنامه ريزي، منابع انساني و فناوري اطلاعات هرچند درظاهر از هم جدابه نظر مي رسند اما از درون به هم پيوسته هستند و با استفاده از محتواهاي همديگر، حركت هماهنگ و بهتري را در آموزش و پرورش موجب مي شوند .

وي افزود : خدا را شاكريم كه بعد از 8 سال و در فضاي غبارآلودي كه وجود داشت عقلانيت حاكم شد .

سليمي جهرمي ، اصلاح نظام مديريت ، پشتيباني از ساير حوزه ها، مديريت بر درون دادها ، تامين منابع انساني آموزش و پرورش وساماندهي نيروي انساني را از وظايف مركز برنامه ريزي ، منابع انساني، و فناوري اطلاعات دانست وافزود: ما نبايد بر مبناي آنچه كه خود تشخيص مي دهيم عمل كنيم بلكه بايد  براساس شرايط كاربران،  كه نقش اصلي را دارند ، عمل كنيم و به همين دليل گسترده ترين سطح تعامل از طريق مركز با ساير حوزه ها ايجاد كرديم و نتيجه آن آرامشي بود كه حاصل شد.

رئيس سابق مركز برنامه ريزي ،منابع انساني و فناوري اطلاعات اظهاركرد : همواره بايد رو به جلو حركت كنيم هرچند به مطلوب نرسيم بر اين اساس ما در اين مدت به دنبال ايجاد يك نظام برنامه ريزي بوديم كه اگر مستقر شود مي تواند هماهنگي هايي بين  حركات جزيره اي آموزش و پرورش ايجاد كند.

وي حركت جزيره اي در آموزش وپرورش را يك بيماري هميشگي توصيف كرد كه تنها مكانيسم درمان آن وجود يك برنامه هماهنگ دانست كه همه به آن معتقد و وفادار باشند و اين عمل نمي شود مگر اينكه در قالب يك سيستم و نظام طراحي شود و محوريت برنامه براي همه مقبول باشد.

سليمي جهرمي افزود : مدل برنامه ريزي فعلي مورد قبول ما نيست چرا كه در برنامه ريزي ها بايد از مدرسه شروع كنيم و به سمت  بالا بيائيم.

وي در خصوص ساماندهي نيروي انساني گفت : طي هفت ماه جلسات مكرر تلاش كرديم تا دستورالعمل ساماندهي را به نحو تهيه و تنظيم  كنيم كه مورد رضايت حوزه هاي مختلف قرار گيرد كه پس از امضاي وزير آن را به استان ها ارسال كرديم .

رئيس سابق  مركز برنامه ريزي ،منابع انساني و فناوري اطلاعات اظهار كرد : كار ساماندهي بسيار حساس و دشواري است كه اگر ساير حوزه ها همكاري نكنند اين مركز به تنهايي نمي تواند كاري انجام دهد.

وي افزود : ساماندهي وضع آمار،  توليد شاخص ها و تحليل هاي آماري از كارهاي ديگر حوزه طرح و برنامه است كه در اين مدت به خوبي انجام شده است و همچنان ادامه دارد.

سليمي جهرمي تصريح كرد: در بخش  آموزش نيروي انساني و آموزش هاي بلند مدت و كوتاه مدت و جذب نيروهاي جديد به دليل اهميت در اين حوزه بسيار وقت گير و حساس است كه در 14 ماه اخير به خوبي انجام شده است.

وي از ساماندهي آموزش هاي ضمن خدمت خبر داد و افزود: برگزاري دوره هاي ضمن خدمت بسيار منظم شده و براساس سياست هاي آموزش و پرورش سعي كرديم بهره لازم را از آموزش ها بگيريم، هرچند كه از لحاظ منابع مالي بسيار آسيب پذير و نياز به مساعدت دارد.

رئيس سابق مركز برنامه ريزي، منابع انساني و فناوري اطلاعات از يكپارچه سازي سيستم هاي پرسنلي،  مالي خبر داد و افزود: در حوزه دانش آموزي طرح يك كار بنيادي را باهمكاري دانشگاه شهيد رجايي تنظيم كرديم كه در حال انجام مراحل بعدي است.

تغيير رويكرد گراميداشت مقام معلم مهمترين دستاورد مركز برنامه ريزي در يكسال اخيراست

خرید رنک گوگل

کیمیا دانلود

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author