تشكيل ستاد نظارت بر امر ثبت نام دانش آموزان در سراسر كشور

تشكيل ستاد نظارت بر امر ثبت نام دانش آموزان در سراسر كشور

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش وپرورش،  علي زرافشان با بيان اينكه ثبت نام دانش آموزان كلاس پايه اول از اول خردادماه شروع شده است ، گفت: ثبت نام  ديگر پايه هاي تحصيلي پس از پايان امتحانات خردادماه آغاز مي شود.

وي افزود: دريافت هرگونه وجه و نيز اخذ تعهد مالي به استثناي وجوه مربوط به بخش سلامت، بيمه و كتب درسي هنگام ثبت نام در مدارس دولتي در فصل ثبت نام ممنوع بوده و با متخلفان برابر قانون برخورد مي شود.

رئيس ستاد پروژه مهر وزارت آموزش و پرورش اضافه كرد: به همين منظور و براي جلوگيري از مشكلات احتمالي، ستاد نظارت بر امر ثبت نام دانش آموزان در سطح استان ها و شهرستان ها و مناطق كشور تشكيل و با اتخاذ شيوه هاي مناسب بر اين مهم نظارت كامل دارند.

زرافشان خاطرنشان كرد:  ناظران وزارتي نيز از سوي دبير ستاد مركزي نظارت بر ثبت نام وزارت آموزش و پرورش به استان ها اعزام شده و از واحدهاي آموزشي و ستادهاي ثبت نام سراسر كشور بازديد خواهند نمود.

تشكيل ستاد نظارت بر امر ثبت نام دانش آموزان در سراسر كشور

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش وپرورش،  علي زرافشان با بيان اينكه ثبت نام دانش آموزان كلاس پايه اول از اول خردادماه شروع شده است ، گفت: ثبت نام  ديگر پايه هاي تحصيلي پس از پايان امتحانات خردادماه آغاز مي شود.

وي افزود: دريافت هرگونه وجه و نيز اخذ تعهد مالي به استثناي وجوه مربوط به بخش سلامت، بيمه و كتب درسي هنگام ثبت نام در مدارس دولتي در فصل ثبت نام ممنوع بوده و با متخلفان برابر قانون برخورد مي شود.

رئيس ستاد پروژه مهر وزارت آموزش و پرورش اضافه كرد: به همين منظور و براي جلوگيري از مشكلات احتمالي، ستاد نظارت بر امر ثبت نام دانش آموزان در سطح استان ها و شهرستان ها و مناطق كشور تشكيل و با اتخاذ شيوه هاي مناسب بر اين مهم نظارت كامل دارند.

زرافشان خاطرنشان كرد:  ناظران وزارتي نيز از سوي دبير ستاد مركزي نظارت بر ثبت نام وزارت آموزش و پرورش به استان ها اعزام شده و از واحدهاي آموزشي و ستادهاي ثبت نام سراسر كشور بازديد خواهند نمود.

تشكيل ستاد نظارت بر امر ثبت نام دانش آموزان در سراسر كشور

اس ام اس جدید

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author