تخصيص 2 درصدي درآمد فروش گاز براي تامين تجهيزات آموزشي مدارس و هنرستان هاي كشور

تخصيص 2 درصدي درآمد فروش گاز براي تامين تجهيزات آموزشي مدارس و هنرستان هاي كشور

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش ، علي زرافشان درخصوص كيفيت كارآموزي دانش آموزان فني و حرفه اي ،گفت : كارآموزي يكي از دروس شاخه فني و حرفه اي است وهنرجويان اين شاخه ملزم هستند پس از آشنايي لازم با دروس علمي و عملي ، دوره كارآموزي را به صورت تجميعي در تابستان و در پايه سوم به منظور بكارگيري آموخته ها درمحيط واقعي كار بگذرانند .

وي تصريح كرد : در سال هاي اخير ، رديف اعتباري مستقل در همين كيفيت كارآموزي دانش آموزان فني و حرفه اي و به منظور تجهيزهنرستان ها در بودجه سالانه وزارت آموزش و پرورش پيش بيني شده است كه متناسب با تخصيص هاي سالانه از سوي دولت تامين اعتبار مي شود .

زرافشان خاطر نشان كرد: در ضمن يك رديف اعتباري از سال 1394 از محل 2 در صد درآمد حاصل ازفروش گاز نيز براي تامين تجهيزات آموزش مدارس و هنرستان ها در نظر گرفته شده است كه در سال جاري تجهيزات لازم خريداري و دربين استان ها در حال توزيع مي باشد.

تخصيص 2 درصدي درآمد فروش گاز براي تامين تجهيزات آموزشي مدارس و هنرستان هاي كشور

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش ، علي زرافشان درخصوص كيفيت كارآموزي دانش آموزان فني و حرفه اي ،گفت : كارآموزي يكي از دروس شاخه فني و حرفه اي است وهنرجويان اين شاخه ملزم هستند پس از آشنايي لازم با دروس علمي و عملي ، دوره كارآموزي را به صورت تجميعي در تابستان و در پايه سوم به منظور بكارگيري آموخته ها درمحيط واقعي كار بگذرانند .

وي تصريح كرد : در سال هاي اخير ، رديف اعتباري مستقل در همين كيفيت كارآموزي دانش آموزان فني و حرفه اي و به منظور تجهيزهنرستان ها در بودجه سالانه وزارت آموزش و پرورش پيش بيني شده است كه متناسب با تخصيص هاي سالانه از سوي دولت تامين اعتبار مي شود .

زرافشان خاطر نشان كرد: در ضمن يك رديف اعتباري از سال 1394 از محل 2 در صد درآمد حاصل ازفروش گاز نيز براي تامين تجهيزات آموزش مدارس و هنرستان ها در نظر گرفته شده است كه در سال جاري تجهيزات لازم خريداري و دربين استان ها در حال توزيع مي باشد.

تخصيص 2 درصدي درآمد فروش گاز براي تامين تجهيزات آموزشي مدارس و هنرستان هاي كشور

میهن دانلود

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author