تحصيل 11 هزار و 600 هنرجو در هنرستان هاي استان

تحصيل 11 هزار و 600 هنرجو در هنرستان هاي استان

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان لرستان، گودرز كريمي فر با اشاره به فعالیت ۱۶۱هنرستان فنی، حرفه ای و کاردانش دراستان لرستان گفت : در حال حاضر ۱۱ هزار و ۶۰۰ هنر جو در این هنرستان ها مشغول به تحصیل است که باید به تناسب نیاز جامعه و بازار کار به توسعه توازن رشته های تحصیلی و هدایت دانش آموزان به سمت رشته های کاربردی و فنی همت گماشت

 وی كاربردی كردن آموزش ، کارآفرینی و  درآمدزایی در هنرستان ها  را یک ضرورت جدی عنوان کرد و گفت : اگر آموزش های رسمی در مدارس به کسب مهارت منجر شود ، دانش آموز می تواند از این مهارت ها برای کارآفرینی و درآمد زایی استفاده کند و آموزش را برای زندگی بهتر به کار گیرد .

کریمی فر سطحی نگری و حافظه محوری را از آسیب های آموزش سنتی برشمرد و گفت : به نظر می رسدکه باید  هنرستانها  نقش خود را به خوبی ایفا کرده  و تحرک ،پویایی و نشاط لازم را در هنرجویان به وجود آورند.

وی تصریح کرد : بیش از 32درصد دانش آموزان کشور در رشته های فنی حرفه ای و کاردانش مشغول به تحصیل هستند که باید تلاش شود تا در بازه زمانی مشخص آمار هنرجویان لرستان هم به این میانگین نزدیکتر شود   .

کریمی فر زیرساخت های موجود را در هنرستانها مناسب برشمرد و افزود : باید از این ظرفیت ها حداکثر بهره برداری به عمل آید.

وی گفت : برای ترغیب دانش آموزان برای ورود به این آموزش ها و همین طور ایجاد انگیزه در بین هنرجویان، برنامه های متعددی همچون كاربردی كردن آموزش  و درآمدزایی آموزش های فنی و حرفه ای تدارك دیده شده است كه در حال  اجرا ست .

تحصيل 11 هزار و 600 هنرجو در هنرستان هاي استان

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان لرستان، گودرز كريمي فر با اشاره به فعالیت ۱۶۱هنرستان فنی، حرفه ای و کاردانش دراستان لرستان گفت : در حال حاضر ۱۱ هزار و ۶۰۰ هنر جو در این هنرستان ها مشغول به تحصیل است که باید به تناسب نیاز جامعه و بازار کار به توسعه توازن رشته های تحصیلی و هدایت دانش آموزان به سمت رشته های کاربردی و فنی همت گماشت

 وی كاربردی كردن آموزش ، کارآفرینی و  درآمدزایی در هنرستان ها  را یک ضرورت جدی عنوان کرد و گفت : اگر آموزش های رسمی در مدارس به کسب مهارت منجر شود ، دانش آموز می تواند از این مهارت ها برای کارآفرینی و درآمد زایی استفاده کند و آموزش را برای زندگی بهتر به کار گیرد .

کریمی فر سطحی نگری و حافظه محوری را از آسیب های آموزش سنتی برشمرد و گفت : به نظر می رسدکه باید  هنرستانها  نقش خود را به خوبی ایفا کرده  و تحرک ،پویایی و نشاط لازم را در هنرجویان به وجود آورند.

وی تصریح کرد : بیش از 32درصد دانش آموزان کشور در رشته های فنی حرفه ای و کاردانش مشغول به تحصیل هستند که باید تلاش شود تا در بازه زمانی مشخص آمار هنرجویان لرستان هم به این میانگین نزدیکتر شود   .

کریمی فر زیرساخت های موجود را در هنرستانها مناسب برشمرد و افزود : باید از این ظرفیت ها حداکثر بهره برداری به عمل آید.

وی گفت : برای ترغیب دانش آموزان برای ورود به این آموزش ها و همین طور ایجاد انگیزه در بین هنرجویان، برنامه های متعددی همچون كاربردی كردن آموزش  و درآمدزایی آموزش های فنی و حرفه ای تدارك دیده شده است كه در حال  اجرا ست .

تحصيل 11 هزار و 600 هنرجو در هنرستان هاي استان

اسکای نیوز

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author