بیش از 80 درصد افراد تحت پوشش سوادآموزي زنان هستند

بیش از 80 درصد افراد تحت پوشش سوادآموزي زنان هستند

به گزارش مركز اطلاع رسانی  وروابط عمومی وزارت آموزش و پرورش به نقل از سازمان نهضت سواد آموزي، علي باقرزاده در دیدار با شهيندخت مولاوردی معاون امور بانوان رئیس جمهور اظهارکرد : سازمان نهضت سواد آموزی در سال های اخیر همکاری ها و فعالیت های مشترکی با معاونت امور بانوان ریاست جمهوری انجام داده است .

رئيس سازمان نهضت سواد آموزي به میزان مشارکت زنان و دختران در برنامه های سواد آموزی اشاره و تصريح كرد: در سال 94 قریب به 512 هزار نفر از بی سوادان شناسایی شده در پایگاه اطلاعات ثبتی سطح سواد این سازمان تحت پوشش برنامه های سواد آموزی قرار گرفته اند که بیش از 80 درصد این افراد را زنان تشکیل می دهند .

وی با بيان اين كه خوشبختانه استقبال زنان  و دختران از برنامه های سواد آموزی بیشتر بوده است ، خاطرنشان كرد : سال گدشته قریب به 130 هزار نفر از والدین بی سواد دانش آموزان در قالب طرح آموزش والدین بی سواد دانش آموزان در مدارس تحت پوشش برنامه های سواد آموزی قرار گرفته اند.

باقرزاده با اشاره به نوع مخاطبان و افراد تحت پوشش افزود : 55 درصد افراد تحت پوشش روستاییان هسستند.

رئیس سازمان نهضت سوادآموزی به طرح مشترک سازمان نهضت سواد آموزی با معاونت امور بانوان رئیس جمهور اشاره كرد و افزود : این طرح در استان های مجری اثرات مطلوبي در کاهش تبعیض جنسیتی و افزایش دسترسی زنان به آموزش داشته است و بیش از 2هزار نفر از جمعیت عشایری تحت پوشش بر نامه های سواد آموزی قرار گرفته اند .

بیش از 80 درصد افراد تحت پوشش سوادآموزي زنان هستند

به گزارش مركز اطلاع رسانی  وروابط عمومی وزارت آموزش و پرورش به نقل از سازمان نهضت سواد آموزي، علي باقرزاده در دیدار با شهيندخت مولاوردی معاون امور بانوان رئیس جمهور اظهارکرد : سازمان نهضت سواد آموزی در سال های اخیر همکاری ها و فعالیت های مشترکی با معاونت امور بانوان ریاست جمهوری انجام داده است .

رئيس سازمان نهضت سواد آموزي به میزان مشارکت زنان و دختران در برنامه های سواد آموزی اشاره و تصريح كرد: در سال 94 قریب به 512 هزار نفر از بی سوادان شناسایی شده در پایگاه اطلاعات ثبتی سطح سواد این سازمان تحت پوشش برنامه های سواد آموزی قرار گرفته اند که بیش از 80 درصد این افراد را زنان تشکیل می دهند .

وی با بيان اين كه خوشبختانه استقبال زنان  و دختران از برنامه های سواد آموزی بیشتر بوده است ، خاطرنشان كرد : سال گدشته قریب به 130 هزار نفر از والدین بی سواد دانش آموزان در قالب طرح آموزش والدین بی سواد دانش آموزان در مدارس تحت پوشش برنامه های سواد آموزی قرار گرفته اند.

باقرزاده با اشاره به نوع مخاطبان و افراد تحت پوشش افزود : 55 درصد افراد تحت پوشش روستاییان هسستند.

رئیس سازمان نهضت سوادآموزی به طرح مشترک سازمان نهضت سواد آموزی با معاونت امور بانوان رئیس جمهور اشاره كرد و افزود : این طرح در استان های مجری اثرات مطلوبي در کاهش تبعیض جنسیتی و افزایش دسترسی زنان به آموزش داشته است و بیش از 2هزار نفر از جمعیت عشایری تحت پوشش بر نامه های سواد آموزی قرار گرفته اند .

بیش از 80 درصد افراد تحت پوشش سوادآموزي زنان هستند

فروش بک لینک
label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author