برگزاري اولين دوره متمركز آموزشي – مهارتي مديران اردوگاه هاي دانش آموزي سراسر كشور به ميزباني يزد

برگزاري اولين دوره متمركز آموزشي – مهارتي مديران اردوگاه هاي دانش آموزي سراسر كشور به ميزباني يزد

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش، مهدي علي اكبرزاده با بيان اينكه دوره متمركز آموزشي مهارتي مديران اردوگاه هاي دانش آموزي سراسر كشور براي اولين بار پس از احياي معاونت پرورشي و فرهنگي برگزار مي شود، گفت:مديران اردوگاه هاي دانش آموزي با شركت در كارگاه هاي مهارتي و تئوريك ضمن ارتقاء دانش  و مهارت خود نسبت به تبادل تجربه با ساير مديران نيز اقدام كردند.

وي از تدوين بيانيه پاياني اين دوره خبر داد و تصريح كرد: زمينه سازي ايجاد توسعه ، تجهيز وبهسازي اردوگاه ها، اهتمام لازم جهت احياي رديف اعتبارات ملي، احياي ساختار تشكيلاتي اردوگاه ها وفضاهاي پرورشي، استمرار دوره هاي بازآموزي متمركز و غيرمتمركز مديران، تدوين سند جامع توسعه فضاهاي پرورشي متناسب با نياز روز جامعه دانش آموزي و جريان سازي فكري براي جهت دهي تشكل هاي دانش آموزي براي برپايي برنامه هاي مرتبط در اردوگاه ها از مواردي است كه مديران اردوگاه هاي دانش آموزي در سراسر كشور براي بسترسازي تحول در فرآيندهاي آموزشي مهارتي دانش آموزان نياز دارند.

برگزاري اولين دوره متمركز آموزشي – مهارتي مديران اردوگاه هاي دانش آموزي سراسر كشور به ميزباني يزد

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش، مهدي علي اكبرزاده با بيان اينكه دوره متمركز آموزشي مهارتي مديران اردوگاه هاي دانش آموزي سراسر كشور براي اولين بار پس از احياي معاونت پرورشي و فرهنگي برگزار مي شود، گفت:مديران اردوگاه هاي دانش آموزي با شركت در كارگاه هاي مهارتي و تئوريك ضمن ارتقاء دانش  و مهارت خود نسبت به تبادل تجربه با ساير مديران نيز اقدام كردند.

وي از تدوين بيانيه پاياني اين دوره خبر داد و تصريح كرد: زمينه سازي ايجاد توسعه ، تجهيز وبهسازي اردوگاه ها، اهتمام لازم جهت احياي رديف اعتبارات ملي، احياي ساختار تشكيلاتي اردوگاه ها وفضاهاي پرورشي، استمرار دوره هاي بازآموزي متمركز و غيرمتمركز مديران، تدوين سند جامع توسعه فضاهاي پرورشي متناسب با نياز روز جامعه دانش آموزي و جريان سازي فكري براي جهت دهي تشكل هاي دانش آموزي براي برپايي برنامه هاي مرتبط در اردوگاه ها از مواردي است كه مديران اردوگاه هاي دانش آموزي در سراسر كشور براي بسترسازي تحول در فرآيندهاي آموزشي مهارتي دانش آموزان نياز دارند.

برگزاري اولين دوره متمركز آموزشي – مهارتي مديران اردوگاه هاي دانش آموزي سراسر كشور به ميزباني يزد

پرشین موزیک

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author