برخی‌ها در هنگام خطر کدخدا را مهم‌تر از خدا می‌دانند

برخی‌ها در هنگام خطر کدخدا را مهم‌تر از خدا می‌دانند
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: هنگامی که مبارزه نباشد همه اولیاءالله هستند اما وقتی نبرد واجب می‌شود برخی از این افراد آمریکا برایشان مهم‌تر می‌شود، کدخدا برایشان از خدا مهم‌تر می‌شود و از دشمن بیشتر می‌ترسند.

برخی‌ها در هنگام خطر کدخدا را مهم‌تر از خدا می‌دانند

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: هنگامی که مبارزه نباشد همه اولیاءالله هستند اما وقتی نبرد واجب می‌شود برخی از این افراد آمریکا برایشان مهم‌تر می‌شود، کدخدا برایشان از خدا مهم‌تر می‌شود و از دشمن بیشتر می‌ترسند.
برخی‌ها در هنگام خطر کدخدا را مهم‌تر از خدا می‌دانند

wolrd press news

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author