بازي با اعتبار فرهنگيان

بازي با اعتبار فرهنگيان

در پي درج مطلب در روزنامه شرق با عنوان« بازي با اعتبار فرهنگيان  » مورخ 15 فروردين ماه 95 جوابيه امور اداري وتشكيلات اين وزارتخانه به شرح زير است:

به استناد بند 7 بخشنامه شماره 123788 مورخ 25/6/94 شيوه نامه اجرايي رتبه بندي حرفه اي معلمان ، هرگونه ارتقاء بعدي كاركنان مشمول ، منوط به استقرار نظام سنجش صلاحيت هاي حرفه اي و تشكيل كانون هاي ارزيابي خواهد بود كه دستورالعمل نحوه انتخاب ارزياب و تشكيل كانون هاي ارزيابي پس از تصويب شوراي راهبردي توسعه مديريت وزارت متبوع ابلاغ مي گردد . درضمن با توجه به پيگيري هاي انجام شده ، بزودي مشكل مطروحه مرتفع خواهد شد . 

بازي با اعتبار فرهنگيان

در پي درج مطلب در روزنامه شرق با عنوان« بازي با اعتبار فرهنگيان  » مورخ 15 فروردين ماه 95 جوابيه امور اداري وتشكيلات اين وزارتخانه به شرح زير است:

به استناد بند 7 بخشنامه شماره 123788 مورخ 25/6/94 شيوه نامه اجرايي رتبه بندي حرفه اي معلمان ، هرگونه ارتقاء بعدي كاركنان مشمول ، منوط به استقرار نظام سنجش صلاحيت هاي حرفه اي و تشكيل كانون هاي ارزيابي خواهد بود كه دستورالعمل نحوه انتخاب ارزياب و تشكيل كانون هاي ارزيابي پس از تصويب شوراي راهبردي توسعه مديريت وزارت متبوع ابلاغ مي گردد . درضمن با توجه به پيگيري هاي انجام شده ، بزودي مشكل مطروحه مرتفع خواهد شد . 

بازي با اعتبار فرهنگيان

یوزرنیم و پسورد نود 32 ورژن 5

تکنولوژی جدید

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author