ايجاد سامانه گفتمان هاي آزادانديشي در فضاي مجازي

ايجاد سامانه گفتمان هاي آزادانديشي در فضاي مجازي

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش ، مهدي علي اكبرزاده اظهاركرد : در راستاي مطالبات مقام معظم رهبري وتحقق وعده هاي رياست محترم جمهوري مبني بر ترويج ، توسعه و تعميق كرسي هاي آزاد انديشي و گفتمان هاي دانش آموزي  اقداماتي در مدارس ، كانون ها ي فرهنگي و تربيتي، مجتمع هاي فرهنگي،اردوگاه ها و برنامه هاي ملي دانش آموزي در قالب تريبون آزاد، گفتمان هاي ديني ، بحث هاي گروهي ، هم انديشي هاي آزاد ، پرسش و پاسخ و نقد فيلم صورت گرفته و به عنوان برنامه هاي مدون در معاونت پرورشي و فرهنگي گنجانده شده است.

مديركل فرهنگي و هنري ، اردوها و فضاهاي پرورشي وزارت آموزش و پرورش افزود :  به منظور ارتقاي سطح دانش و اطلاعات مربيان پرورشي مدارس ، دوره تخصصي تربيت مدرس تربيت سياسي براي يكصد نفر از مدرسين منتخب استان ها در تابستان 1394 برگزار شدو در اين دوره آموزشي ،  كارگاه هاي آموزشي با سرفصل هاي ويژه آزاد انديشي از جمله مباني آزاد انديشي ، فلسفه تربيت و آزاد انديشي سياسي برگزار شد.

علي اكبرزاده درخصوص برنامه هاي پيش رو در سال جاري، تصريح كرد: تشكيل كميته برنامه ريزي و تدوين محتواي گفتمان ها و كرسي هاي آزاد انديشي دانش آموزي ، تهيه و تدوين دستورالعمل هاي برگزاري كرسي هاي آزاد انديشي دانش آموزي در دوره هاي مختلف، برگزاري دوره آموزشي تكميلي براي مربيان مجري كرسي هاي آزاد انديشي ونيز ارتقاي دانش واطلاعات مرتبط با شيوه هاي برگزاري كرسي هاي آزاد انديشي  دبيران علوم اجتماعي ،تاريخ ، جامعه شناسي ،روان شناسي ومعارف اسلامي در مدارس و ايجاد سامانه گفتمان هاي آزاد انديشي در فضاي مجازي با مديريت معاونت پرورشي و فرهنگي بخشي از برنامه هاي معاونت پرورشي در حوزه فرهنگي و هنري است.

ايجاد سامانه گفتمان هاي آزادانديشي در فضاي مجازي

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش ، مهدي علي اكبرزاده اظهاركرد : در راستاي مطالبات مقام معظم رهبري وتحقق وعده هاي رياست محترم جمهوري مبني بر ترويج ، توسعه و تعميق كرسي هاي آزاد انديشي و گفتمان هاي دانش آموزي  اقداماتي در مدارس ، كانون ها ي فرهنگي و تربيتي، مجتمع هاي فرهنگي،اردوگاه ها و برنامه هاي ملي دانش آموزي در قالب تريبون آزاد، گفتمان هاي ديني ، بحث هاي گروهي ، هم انديشي هاي آزاد ، پرسش و پاسخ و نقد فيلم صورت گرفته و به عنوان برنامه هاي مدون در معاونت پرورشي و فرهنگي گنجانده شده است.

مديركل فرهنگي و هنري ، اردوها و فضاهاي پرورشي وزارت آموزش و پرورش افزود :  به منظور ارتقاي سطح دانش و اطلاعات مربيان پرورشي مدارس ، دوره تخصصي تربيت مدرس تربيت سياسي براي يكصد نفر از مدرسين منتخب استان ها در تابستان 1394 برگزار شدو در اين دوره آموزشي ،  كارگاه هاي آموزشي با سرفصل هاي ويژه آزاد انديشي از جمله مباني آزاد انديشي ، فلسفه تربيت و آزاد انديشي سياسي برگزار شد.

علي اكبرزاده درخصوص برنامه هاي پيش رو در سال جاري، تصريح كرد: تشكيل كميته برنامه ريزي و تدوين محتواي گفتمان ها و كرسي هاي آزاد انديشي دانش آموزي ، تهيه و تدوين دستورالعمل هاي برگزاري كرسي هاي آزاد انديشي دانش آموزي در دوره هاي مختلف، برگزاري دوره آموزشي تكميلي براي مربيان مجري كرسي هاي آزاد انديشي ونيز ارتقاي دانش واطلاعات مرتبط با شيوه هاي برگزاري كرسي هاي آزاد انديشي  دبيران علوم اجتماعي ،تاريخ ، جامعه شناسي ،روان شناسي ومعارف اسلامي در مدارس و ايجاد سامانه گفتمان هاي آزاد انديشي در فضاي مجازي با مديريت معاونت پرورشي و فرهنگي بخشي از برنامه هاي معاونت پرورشي در حوزه فرهنگي و هنري است.

ايجاد سامانه گفتمان هاي آزادانديشي در فضاي مجازي

خرید بک لینک

میهن دانلود

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author