امسال 3 میلیون دانش آموز به دوره متوسطه اول وارد مي شوند

امسال 3 میلیون دانش آموز به دوره متوسطه اول وارد مي شوند

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از معاونت آموزش متوسطه، عظیم محبی ، در درخصوص تعداد کلاس درس در دوره متوسطه اول ، اظهار کرد: تعداد کلاس های دوره متوسطه اول از 86 هزار به 112 هزار کلاس٬ تعداد مدارس از 22هزار به 25 هزار و آمار معلمان شاغل در متوسطه اول از 130 هزار به 150 هزار خواهد رسيد.

مدیرکل آموزش دوره اول متوسطه وزارت آموزش و پرورش  تصريح كرد : با اجرای این روند در متوسطه اول به 30 هزار ساعت نیروی جدید نیاز است که همین مقدار ساعت نیز با حذف پایه اول در متوسطه دوم آزاد می شود.

وي با بيان اين كه امسال 3 میلیون دانش آموز به دوره متوسطه اول وارد مي شوند، خاطرنشان كرد : توجه به فضا و تجهیزات آموزشي همانند سال گذشته خواهد بود.

محبی با اشاره به وجود 3 هزار و 336 مدرسه شبانه روزی در آموزش متوسطه کشور٬ اظهارکرد: 409 هزار دانش آموز در این مدارس تحصیل می کنند.

امسال 3 میلیون دانش آموز به دوره متوسطه اول وارد مي شوند

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش به نقل از معاونت آموزش متوسطه، عظیم محبی ، در درخصوص تعداد کلاس درس در دوره متوسطه اول ، اظهار کرد: تعداد کلاس های دوره متوسطه اول از 86 هزار به 112 هزار کلاس٬ تعداد مدارس از 22هزار به 25 هزار و آمار معلمان شاغل در متوسطه اول از 130 هزار به 150 هزار خواهد رسيد.

مدیرکل آموزش دوره اول متوسطه وزارت آموزش و پرورش  تصريح كرد : با اجرای این روند در متوسطه اول به 30 هزار ساعت نیروی جدید نیاز است که همین مقدار ساعت نیز با حذف پایه اول در متوسطه دوم آزاد می شود.

وي با بيان اين كه امسال 3 میلیون دانش آموز به دوره متوسطه اول وارد مي شوند، خاطرنشان كرد : توجه به فضا و تجهیزات آموزشي همانند سال گذشته خواهد بود.

محبی با اشاره به وجود 3 هزار و 336 مدرسه شبانه روزی در آموزش متوسطه کشور٬ اظهارکرد: 409 هزار دانش آموز در این مدارس تحصیل می کنند.

امسال 3 میلیون دانش آموز به دوره متوسطه اول وارد مي شوند

wolrd press news

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author