اسکان بیش از 13 میلیون مسافر نوروزی در ستادهای اسکان آموزش و پرورش سراسرکشور

اسکان بیش از 13 میلیون مسافر نوروزی در ستادهای اسکان آموزش و پرورش سراسرکشور

به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، فرشید سیاری اظهارکرد:  تا روز پنج شنبه 12 فروردین ماه 1395 ، 13 میلیون و 44 هزار و 100 نفرروز میهمان فرهنگی و غیرفرهنگی در اقامتگاه های آموزش و پرورش سراسر کشور اسکان یافته اند.

مدیرکل تعاون و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش با بیان این  5 میلیون و 44 هزار و 891 نفر تا کنون در مراکز اسکان آموزش و پرورش پذیرش شده اند، تصریح کرد: یک میلیون و 73 هزار و 381 خانوار فرهنگی و غیرفرهنگی اسکان یافته اند.

وی خاطرنشان کرد: استان های فارس ، اصفهان ، خراسان رضوی ، خوزستان و هرمزگان به ترتیب بیشترین اسکان میهمانان نوروزی را داشته اند.

اسکان بیش از 13 میلیون مسافر نوروزی در ستادهای اسکان آموزش و پرورش سراسرکشور

به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، فرشید سیاری اظهارکرد:  تا روز پنج شنبه 12 فروردین ماه 1395 ، 13 میلیون و 44 هزار و 100 نفرروز میهمان فرهنگی و غیرفرهنگی در اقامتگاه های آموزش و پرورش سراسر کشور اسکان یافته اند.

مدیرکل تعاون و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش با بیان این  5 میلیون و 44 هزار و 891 نفر تا کنون در مراکز اسکان آموزش و پرورش پذیرش شده اند، تصریح کرد: یک میلیون و 73 هزار و 381 خانوار فرهنگی و غیرفرهنگی اسکان یافته اند.

وی خاطرنشان کرد: استان های فارس ، اصفهان ، خراسان رضوی ، خوزستان و هرمزگان به ترتیب بیشترین اسکان میهمانان نوروزی را داشته اند.

اسکان بیش از 13 میلیون مسافر نوروزی در ستادهای اسکان آموزش و پرورش سراسرکشور

بک لینک

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author