استان سیستان و بلوچستان نیاز به ساخت 6هزار کلاس درس دارد

استان سیستان و بلوچستان نیاز به ساخت 6هزار کلاس درس دارد

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان سیستان وبلوچستان ، مرتضی رئیسی در گرد همایی رؤسای آموزش و پرورش استان كه در خانه معلم زاهدان برگزار شد، اظهاركرد: دولت برای بخش عمرانی اعتبارات قابل توجهی رادر نظر گرفته است

رئيس سازمان نوسازي ، توسعه و تجهيز مدارس با بيان اين كه بیشترین بناهای خشت و گلی در استان سیستان و بلوچستان وجود دارد ، تصريح كرد : اگر برای استان سیستان و بلوچستان 6هزار کلاس درس ساخته شود در برنامه ششم توسعه مشکل فضا در این استان حل خواهد شد

وي خاطرنشان كرد : برقراری عدالت در توزیع اعتبارات دربخش عمرانی از مهمترین رسالت های است که ما در انجام کارهای خود به آن اعتقاد داریم.

رئيسي با اشاره به اين كه توجه ویژه ای به استان های عقب مانده از نظر ساخت و ساز فضا و تجهیزات و امکانات در این سازمان وجود دارد، افزود : ما در صدد هستیم تا بامشارکت بسیاری از دستگاه ها مثل بنیاد مسکن بناهای آموزش و پرورش را نوسازی کنیم .

رئيس سازمان نوسازي ، توسعه و تجهيز مدارس از کمک های خیرین در پیشبرد اهداف عمرانی تقدیرکرد و گفت : امیدواریم دولت برابر کمک خیرین مدرسه ساز به این حوزه کمک کند.

استان سیستان و بلوچستان نیاز به ساخت 6هزار کلاس درس دارد

به گزارش مركز اطلاع رساني و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش به نقل از استان سیستان وبلوچستان ، مرتضی رئیسی در گرد همایی رؤسای آموزش و پرورش استان كه در خانه معلم زاهدان برگزار شد، اظهاركرد: دولت برای بخش عمرانی اعتبارات قابل توجهی رادر نظر گرفته است

رئيس سازمان نوسازي ، توسعه و تجهيز مدارس با بيان اين كه بیشترین بناهای خشت و گلی در استان سیستان و بلوچستان وجود دارد ، تصريح كرد : اگر برای استان سیستان و بلوچستان 6هزار کلاس درس ساخته شود در برنامه ششم توسعه مشکل فضا در این استان حل خواهد شد

وي خاطرنشان كرد : برقراری عدالت در توزیع اعتبارات دربخش عمرانی از مهمترین رسالت های است که ما در انجام کارهای خود به آن اعتقاد داریم.

رئيسي با اشاره به اين كه توجه ویژه ای به استان های عقب مانده از نظر ساخت و ساز فضا و تجهیزات و امکانات در این سازمان وجود دارد، افزود : ما در صدد هستیم تا بامشارکت بسیاری از دستگاه ها مثل بنیاد مسکن بناهای آموزش و پرورش را نوسازی کنیم .

رئيس سازمان نوسازي ، توسعه و تجهيز مدارس از کمک های خیرین در پیشبرد اهداف عمرانی تقدیرکرد و گفت : امیدواریم دولت برابر کمک خیرین مدرسه ساز به این حوزه کمک کند.

استان سیستان و بلوچستان نیاز به ساخت 6هزار کلاس درس دارد

میهن دانلود

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author