از انحرافي كه به نام مرجعيت دركتب درسي صورت مي پذيرد جلوگيري كنيد

از انحرافي كه به نام مرجعيت دركتب درسي صورت مي پذيرد جلوگيري كنيد

در پي درج مطلب درخبرگزاري تسنيم با عنوان « از انحرافي كه به نام مرجعيت دركتب درسي صورت مي پذيرد جلوگيري كنيد  » مورخ1/3/95 جوابيه سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي اين وزارتخانه به شرح زير است:

با استقرار نظام جديد آموزشي و اضافه شدن پايه ششم به دوره ابتدايي 5 ساعت ديني و قرآن به جمع ساعات ديني و قرآن دوره ابتدايي اضافه شد كه به استناد يافته هاي پژوهشي فراوان تاثيرپذيري دانش آموزان در اين دوره بيشتر است از طرفي 4 درس مديريت خانواده و سبك زندگي ، تفكر و سواد رسانه اي ، كارگاره كارآفريني و توليد ، انشان و محيط زيست و سلامت و بهداشت از جمله دروسي هستند كه طبق مصوبه شوراي عالي آموزش و پرورش به جدول دروس دوره متوسطه اضافه شد كه محدوديت جدول هفتگي ساعات درسي ، برنامه ريزان را ناگزيراز كاهش برخي دروس مي نمود ، تا فضا براي دروس جديد فراهم آيد. لذا درس زبان و ادب فارسي از 70 ساعت به 67 ساعت ، زبان خارجه از 21 ساعت به 17 ساعت و رياضيات از 64 ساعت به 57 ساعت و درس ديني و قرآن تنها در مجموع دوره هاي تحصيلي ابتدايي ومتوسطه تنها يك ساعت كاهش داشته است.

به علاوه از آنجا كه در نظام جمهوري اسلامي ، رويكرد تاليف همه دروس بايد اسلامي و انقلابي باشد و معتقديم روح حاكم برتمام برنامه ها بايد تربيتي باشد ، برخي از مفاهيم كتاب ديني و قرآن به تناسب به كتاب هاي مديريت خانواده و سبك زندگي و تفكر و سواد رسانه اي و يا مطالعات اجتماعي انتقال يافته است.

ضمنا يادآوري موارد ذيل را ضروري مي داند :

اولا : آنچه در كتاب هاي درسي منتشر مي شود ، مسئوليت مستقيم آن با شوراي برنامه ريزي مولفان و نهايتا مديركل و رياست سازمان پژوهش وبرنامه ريزي آموزشي است و هيچگاه ادعاي اين كه «كتابهاي درسي زير نظر مراجع عظام تقليد و يا با تائيد مستقيم آن  بزرگواران ، تدوين و منتشر مي شود ، مطرح نبوده است هرچند تائيد و حمايت و هدايت بزرگان حوزه و اساتيد محترم دانشگاه از كتاب هاي درسي افتخار محسوب ميشود لذا چنين ادعايي نادرست و خلاف واقع مي باشد .

ثانيا : آنچه ادعا شده كه «آمريكا ستيزي يا مراجعه به بسيج و درس جهاد ، از كتاب هاي درسي حذف ويا كم رنگ شده نيز صحت ندارد .

براي اثبات مدعا ، فهرست عناوين مرتبط با موضوعات فوق مندرج در كتاب هاي درسي را به منظور تنوير افكار عمومي و قضاوت وجدان هاي بيدار به پيوست ارسال مي نمايد .

ثالثا : يقينا دست اندركاران تدوين و تاليف كتاب هاي درسي و كارشناسان مجموعه بزرگ سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي ، خود نيز جزو  بسيجيان و ملتزمان به رهنمودهاي مقام معظم رهبري مدظله العالي مي باشند .

مستندات 1: درس چهاردهم از كتاب پيام هاي آسمان ، پايه نهم ، دوره اول متوسطه سال1394

همانگونه كه ملاحظه مي شود ؛ در اين درس مفهوم كلي جهاد ، جهاد دراسلام ، انواع جهاد ،‌ جهاد با سركشان و ضرورت كسب آمادگي براي دفاع مورد توجه قرار گرفته است

از انحرافي كه به نام مرجعيت دركتب درسي صورت مي پذيرد جلوگيري كنيد

در پي درج مطلب درخبرگزاري تسنيم با عنوان « از انحرافي كه به نام مرجعيت دركتب درسي صورت مي پذيرد جلوگيري كنيد  » مورخ1/3/95 جوابيه سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي اين وزارتخانه به شرح زير است:

با استقرار نظام جديد آموزشي و اضافه شدن پايه ششم به دوره ابتدايي 5 ساعت ديني و قرآن به جمع ساعات ديني و قرآن دوره ابتدايي اضافه شد كه به استناد يافته هاي پژوهشي فراوان تاثيرپذيري دانش آموزان در اين دوره بيشتر است از طرفي 4 درس مديريت خانواده و سبك زندگي ، تفكر و سواد رسانه اي ، كارگاره كارآفريني و توليد ، انشان و محيط زيست و سلامت و بهداشت از جمله دروسي هستند كه طبق مصوبه شوراي عالي آموزش و پرورش به جدول دروس دوره متوسطه اضافه شد كه محدوديت جدول هفتگي ساعات درسي ، برنامه ريزان را ناگزيراز كاهش برخي دروس مي نمود ، تا فضا براي دروس جديد فراهم آيد. لذا درس زبان و ادب فارسي از 70 ساعت به 67 ساعت ، زبان خارجه از 21 ساعت به 17 ساعت و رياضيات از 64 ساعت به 57 ساعت و درس ديني و قرآن تنها در مجموع دوره هاي تحصيلي ابتدايي ومتوسطه تنها يك ساعت كاهش داشته است.

به علاوه از آنجا كه در نظام جمهوري اسلامي ، رويكرد تاليف همه دروس بايد اسلامي و انقلابي باشد و معتقديم روح حاكم برتمام برنامه ها بايد تربيتي باشد ، برخي از مفاهيم كتاب ديني و قرآن به تناسب به كتاب هاي مديريت خانواده و سبك زندگي و تفكر و سواد رسانه اي و يا مطالعات اجتماعي انتقال يافته است.

ضمنا يادآوري موارد ذيل را ضروري مي داند :

اولا : آنچه در كتاب هاي درسي منتشر مي شود ، مسئوليت مستقيم آن با شوراي برنامه ريزي مولفان و نهايتا مديركل و رياست سازمان پژوهش وبرنامه ريزي آموزشي است و هيچگاه ادعاي اين كه «كتابهاي درسي زير نظر مراجع عظام تقليد و يا با تائيد مستقيم آن  بزرگواران ، تدوين و منتشر مي شود ، مطرح نبوده است هرچند تائيد و حمايت و هدايت بزرگان حوزه و اساتيد محترم دانشگاه از كتاب هاي درسي افتخار محسوب ميشود لذا چنين ادعايي نادرست و خلاف واقع مي باشد .

ثانيا : آنچه ادعا شده كه «آمريكا ستيزي يا مراجعه به بسيج و درس جهاد ، از كتاب هاي درسي حذف ويا كم رنگ شده نيز صحت ندارد .

براي اثبات مدعا ، فهرست عناوين مرتبط با موضوعات فوق مندرج در كتاب هاي درسي را به منظور تنوير افكار عمومي و قضاوت وجدان هاي بيدار به پيوست ارسال مي نمايد .

ثالثا : يقينا دست اندركاران تدوين و تاليف كتاب هاي درسي و كارشناسان مجموعه بزرگ سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي ، خود نيز جزو  بسيجيان و ملتزمان به رهنمودهاي مقام معظم رهبري مدظله العالي مي باشند .

مستندات 1: درس چهاردهم از كتاب پيام هاي آسمان ، پايه نهم ، دوره اول متوسطه سال1394

همانگونه كه ملاحظه مي شود ؛ در اين درس مفهوم كلي جهاد ، جهاد دراسلام ، انواع جهاد ،‌ جهاد با سركشان و ضرورت كسب آمادگي براي دفاع مورد توجه قرار گرفته است

از انحرافي كه به نام مرجعيت دركتب درسي صورت مي پذيرد جلوگيري كنيد

اسکای نیوز

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author