اجرای طرح شهاب برای بیش از18هزار و 500دانش آموز ابتدایی استان

اجرای طرح شهاب برای بیش از18هزار و 500دانش آموز ابتدایی استان

به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش وپرورش به نقل از استان زنجان،مرتضی تمجیدی گفت:امسال طرح شهاب به برنامه ملی تبدیل و اجرای آن فراگیر شده است لذا در استان زنجان نیز شاهد اجرای این برنامه در سطح شش منطقه ابهر ، خرمدره ،خدابنده ، ایجرود و نواحی یک و دوزنجان که شامل 576 مدرسه با پوشش حدود 18هزارو 575نفر دانش آموز در مقطع ابتدائی هستیم.

مدیرکل آموزش وپرورش زنجان با اشاره به نونهال بودن طرح شهاب در کشور افزود: باید نقاط قوت و ضعف طرح شناسایی شده و اگر مشکلات و نگرانی هایی در اجرای آن هست تبدیل به برنامه شود و مسئولین مجری در مناطق در این خصوص کار کارشناسی انجام دهند.

اجرای طرح شهاب برای بیش از18هزار و 500دانش آموز ابتدایی استان

به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش وپرورش به نقل از استان زنجان،مرتضی تمجیدی گفت:امسال طرح شهاب به برنامه ملی تبدیل و اجرای آن فراگیر شده است لذا در استان زنجان نیز شاهد اجرای این برنامه در سطح شش منطقه ابهر ، خرمدره ،خدابنده ، ایجرود و نواحی یک و دوزنجان که شامل 576 مدرسه با پوشش حدود 18هزارو 575نفر دانش آموز در مقطع ابتدائی هستیم.

مدیرکل آموزش وپرورش زنجان با اشاره به نونهال بودن طرح شهاب در کشور افزود: باید نقاط قوت و ضعف طرح شناسایی شده و اگر مشکلات و نگرانی هایی در اجرای آن هست تبدیل به برنامه شود و مسئولین مجری در مناطق در این خصوص کار کارشناسی انجام دهند.

اجرای طرح شهاب برای بیش از18هزار و 500دانش آموز ابتدایی استان

قدیر نیوز

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author