ابطال و تعلیق تحصیل و بورسیه دانشجویان وجاهت قانونی ندارد + سند

ابطال و تعلیق تحصیل و بورسیه دانشجویان وجاهت قانونی ندارد + سند
براساس مصوبه کمیسیون‌های اصل 90 و آموزش مجلس نهم، ورود، ابطال و تعلیق تحصیل و بورسیه دانشجویانی که به تایید شورای مرکزی بورس رسیده است، فاقد وجاهت قانونی است.

ابطال و تعلیق تحصیل و بورسیه دانشجویان وجاهت قانونی ندارد + سند

براساس مصوبه کمیسیون‌های اصل 90 و آموزش مجلس نهم، ورود، ابطال و تعلیق تحصیل و بورسیه دانشجویانی که به تایید شورای مرکزی بورس رسیده است، فاقد وجاهت قانونی است.
ابطال و تعلیق تحصیل و بورسیه دانشجویان وجاهت قانونی ندارد + سند

اسکای نیوز

label, , , , , , , , , , , , ,

About the author